nymeria.archlinux.org 207 Bytes
Newer Older
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
---

hostname: "nymeria"

ipv4_address: "89.238.67.251"
ipv4_netmask: "/24"
ipv6_address: "fe80::ba29:59bd:f152:49ba"
ipv6_netmask: "/64"
ipv4_gateway: "89.238.67.1"
ipv6_gateway: "fe80::1"
filesystem: ext4