H

haskell-base64-bytestring

Fast base64 encoding and decoding for ByteStrings

packages: haskell-base64-bytestring