Commit 0662f428 authored by Lukas Fleischer's avatar Lukas Fleischer
Browse files

Remove "web/lang/".Those legacy ".po" files and translation helpers are no longer needed as
we moved to gettext compatible portable objects.

Signed-off-by: default avatarLukas Fleischer <archlinux@cryptocrack.de>
parent 22a718ea
<?php
# Catalan (Català) translation
# Translator: Sergio Jovani Guzman <moret.sjg@gmail.com>
$_t["Use this form to update your account."] = "Utilitzeu aquest formulari per editar el vostre compte.";
$_t["Leave the password fields blank to keep your same password."] = "Deixeu els camps de contrasenya en blanc si voleu conservar-la.";
$_t["You are not allowed to access this area."] = "No esteu autoritzat per a accedir a aquesta àrea.";
$_t["Could not retrieve information for the specified user."] = "No s'ha pogut obtenir la informació de l'usuari especificat.";
$_t["Use this form to search existing accounts."] = "Utilitzeu aquest formulari per a cercar comptes existents.";
$_t["You do not have permission to edit this account."] = "No teniu permís per a editar aquest compte.";
$_t["Use this form to create an account."] = "Utilitzeu aquest formulari per a crear un compte.";
$_t["You must log in to view user information."] = "Heu d'identificar-vos per a veure la inforació de l'usuari.";
$_t["Missing a required field."] = "Manca un camp requerit.";
$_t["Search"] = "Cerca'";
$_t["The account, %h%s%h, has been successfully created."] = "El compte, %h%s%h, s'ha creat satisfactòriament.";
$_t["Error trying to modify account, %h%s%h: %s."] = "S'ha produït un error en intentar modificar el compte, %h%s%h: %s.";
$_t["The email address is invalid."] = "L'adreça del correu-e no és vàlida.";
$_t["Error trying to create account, %h%s%h: %s."] = "S'ha produït un error en intentar crear el compte, %h%s%h: %s.";
$_t["The username, %h%s%h, is already in use."] = "El nom d'usuari, %h%s%h, està ja en ús.";
$_t["Account Type"] = "Tipus de compte";
$_t["The account, %h%s%h, has been successfully modified."] = "El compte, %h%s%h, s'ha modificat satisfactòriament.";
$_t["Account Suspended"] = "El compte s'ha suspès";
$_t["Status"] = "Estat";
$_t["New Package Notify"] = "Notificació en nous paquets";
$_t["IRC Nick"] = "Nom d'usuari IRC";
$_t["Trusted user"] = "Usuari de Confiança";
$_t["No results matched your search criteria."] = "No s'ha trobat cap coindidència amb els criteris de cerca.";
$_t["Normal user"] = "Usuari normal";
$_t["Never"] = "Mai";
$_t["User"] = "Usuari";
$_t["Active"] = "Actiu";
$_t["Last Voted"] = "Últim vot";
$_t["Real Name"] = "Nom real";
$_t["Edit Account"] = "Edita compte";
$_t["Password fields do not match."] = "Els camps de contrasenya no coincideixen.";
$_t["Language"] = "Idioma";
$_t["A Trusted User cannot assign Developer status."] = "Un Usuari de Confiança no pot assignar l'estat de desenvolupador.";
$_t["The address, %h%s%h, is already in use."] = "L'adreça, %h%s%h, està ja en ús.";
$_t["No more results to display."] = "No hi ha més resultats per mostrar.";
$_t["Type"] = "Tipus";
$_t["Click on the Home link above to login."] = "Feu clic en l'enllaç Inici de dalt per identificar-vos.";
$_t["Sort by"] = "Ordenat per";
$_t["Re-type password"] = "Escriu altre cop la contrasenya";
$_t["Language is not currently supported."] = "L'idioma no està suportat actualment.";
$_t["Any type"] = "Qualsevol tipus";
$_t["Last vote"] = "Últim vot";
$_t["Suspended"] = "Suspès";
$_t["Trusted User"] = "Usuari de Confiança";
$_t["Missing User ID"] = "Manca l'identificador de l'usuari";
$_t["Developer"] = "Desenvolupador";
$_t["View this user's packages"] = "Visualitza els paquets d'aquest usuari";
$_t["%s: %sAn ArchLinux project%s"] = "%s: %sUn projecte d'Archlinux%s";
$_t["Logout"] = "Surt";
$_t["Discussion"] = "Discussió";
$_t["Bugs"] = "Errors";
$_t["Accounts"] = "Compte";
$_t["Home"] = "Inici";
$_t["Packages"] = "Paquets";
$_t["Reset"] = "Restaura";
$_t["Username"] = "Nom d'usuari";
$_t["Email Address"] = "Adreça de correu-e";
$_t["Less"] = "Menys";
$_t["Clear"] = "Neteja";
$_t["required"] = "requerit";
$_t["Update"] = "Actualitza";
$_t["Submit"] = "Envia";
$_t["Password"] = "Contrasenya";
$_t["Create"] = "Crea";
$_t["More"] = "Més";
$_t["Statistics"] = "Estadístiques";
$_t["Remember to vote for your favourite packages!"] = "Recordeu votar els vostres paquets preferits!";
$_t["Error looking up username, %s."] = "S'ha produït un error en cercar l'usuari, %s.";
$_t["Packages in unsupported"] = "Paquets a \"unsupported\"";
$_t["The most popular packages will be provided as binary packages in [community]."] = "Els paquets més populars es distribuiran com a binaris a [community].";
$_t["Trusted Users"] = "Usuaris de Confiança";
$_t["You must supply a username."] = "Heu de proporcionar un nom d'usuari.";
$_t["Packages added or updated in the past 7 days"] = "Paquets afegits o actualitzats en els últims 7 dies";
$_t["Email discussion about the AUR takes place on the %sTUR Users List%s."] = "La discussió en correu-e sobre AUR és a la %sLlista d'Usuaris TUR%s.";
$_t["Packages in unsupported and flagged as safe"] = "Paquets a \"unsupported\" i marcats com Segurs";
$_t["Though we can't vouch for their contents, we provide a %hlist of user repositories%h for your convenience."] = "Encara que no pugam respondre als seus continguts, subministrem una %hllista de repositoris d'usuaris%h per a la vostra conveniència.";
$_t["Recent Updates"] = "Actualitzacions recents";
$_t["Your account has been suspended."] = "El vostre compte s'ha suspès.";
$_t["Username:"] = "Nom d'usuari:";
$_t["Error trying to generate session id."] = "S'ha produït un error en intentar generar un identificador de sessió.";
$_t["Welcome to the AUR! Please read the %hAUR User Guidelines%h and %hAUR TU Guidelines%h for more information."] = "Benvingut a l'AUR! Si us plau llegiu la %hGuia d'usuari de l'AUR%h i la %hGuia de TU de l'AUR%h per a més informació.";
$_t["Contributed PKGBUILDs %hmust%h conform to the %hArch Packaging Standards%h otherwise they will be deleted!"] = "Els PKGBUILDs enviats %hhan%h de seguir els %hEstàndards d'empaquetament d'Arch%h sinó seran esborrats!";
$_t["Login"] = "Entra";
$_t["If you have feedback about the AUR, please leave it in %hFlyspray%h."] = "Si teniu cap comentari sobre l'AUR, si us plau deixeu-lo en el %hFlyspray%h.";
$_t["You must supply a password."] = "Heu de subministrar una contrasenya.";
$_t["Password:"] = "Contrasenya:";
$_t["Registered Users"] = "Usuaris registrats";
$_t["Logged-in as: %s"] = "Identificat com: %s";
$_t["Incorrect password for username, %s."] = "Contrasenya incorrecta per a l'usuari, %s.";
$_t["You have been successfully logged out."] = "Heu eixit correctament.";
$_t["Missing package ID."] = "Manca l'identificador del paquet.";
$_t["Invalid category ID."] = "L'identificador de la categoria no és vàlid.";
$_t["Enter your comment below."] = "Introduïu el vostre comentari a continuació.";
$_t["You are not allowed to delete this comment."] = "No esteu autoritzat per esborrar aquest comentari.";
$_t["Missing comment ID."] = "Manca l'identificador del comentari.";
$_t["Package category updated."] = "S'ha actualitzat la categoria del paquet.";
$_t["You must be logged in before you can edit package information."] = "Heu d'identificar-vos abans d'editar qualsevol informació de paquet.";
$_t["Comment has been deleted."] = "S'ha esborrat el comentari.";
$_t["You've found a bug if you see this...."] = "Heu trobat un error si veieu açò.";
$_t["Comment has been added."] = "S'ha afegit el comentari.";
$_t["Select new category"] = "Seleccioneu nova categoria";
$_t["Category"] = "Categoria";
$_t["Votes"] = "Vots";
$_t["Delete comment"] = "Esborra comentari";
$_t["First Submitted"] = "Primer enviament";
$_t["Tarball"] = "Arxiu TAR";
$_t["Be careful! The above files may contain malicious code that can damage your system."] = "Aneu amb compte! Els fitxers poden contenir codi maliciós que pot danyar el vostre sistema.";
$_t["Voted"] = "Votat";
$_t["Location"] = "Localització";
$_t["Flag Safe"] = "Marca com Segur";
$_t["Go"] = "Vés";
$_t["Unflag Out-of-date"] = "Desmarca No-Actualitzat";
$_t["Go back to %hpackage details view%h."] = "Torna a la %hvista de detalls del paquet%h.";
$_t["Error retrieving package details."] = "No s'han pogut obtenir els detalls del paquet.";
$_t["Description"] = "Descripció";
$_t["My Packages"] = "Els meus paquets";
$_t["Safe"] = "Segur";
$_t["Sort order"] = "Ordena en sentit";
$_t["Ascending"] = "Ascendent";
$_t["Keywords"] = "Paraules clau";
$_t["No New Comment Notification"] = "Cap notificació de nous comentaris";
$_t["Dependencies"] = "Dependències";
$_t["Descending"] = "Descendent";
$_t["Per page"] = "Per pàgina";
$_t["Package Listing"] = "Llista de paquets";
$_t["Package details could not be found."] = "No s'han pogut trobar els detalls del paquet.";
$_t["Package Details"] = "Detalls del paquet";
$_t["Error retrieving package list."] = "S'ha produït un error en obtenir la llista de paquets.";
$_t["Files"] = "Fitxers";
$_t["None"] = "Cap";
$_t["Name"] = "Nom";
$_t["Last Updated"] = "Última actualització";
$_t["The above files have been verified (by %s) and are safe to use."] = "Els fitxers s'han comprovat (per %s) i són segurs.";
$_t["Unflag Package Safe To Use"] = "Desmarca Paquet Segur";
$_t["Go back to %hsearch results%h."] = "Torna a %hResultat de cerca%h.";
$_t["Age"] = "Antiguitat";
$_t["Comments"] = "Comentaris";
$_t["O%hrphan"] = "O%hrfe";
$_t["orphan"] = "orfe";
$_t["Un-Vote"] = "Lleva vot";
$_t["change category"] = "Canvia la categoria";
$_t["UnNotify"] = "Lleva notificació";
$_t["Delete Packages"] = "Esborra paquet";
$_t["Maintainer"] = "Mantenidor";
$_t["Add Comment"] = "Afegeix comentari";
$_t["Comment by: %s on %s"] = "Comentari per: %s a %s";
$_t["Flag Out-of-date"] = "Marca com No-Actualitzat";
$_t["Manage"] = "Gestiona";
$_t["Sort by"] = "Ordena per";
$_t["Flag Package Safe To Use"] = "Marca com Segur";
$_t["Actions"] = "Accions";
$_t["Unflag Safe"] = "Desmarca Segur";
$_t["Sources"] = "Fonts";
$_t["Yes"] = "Sí";
$_t["Search Criteria"] = "Criteri de cerca";
$_t["Notify"] = "Notifica";
$_t["O%hut-of-Date"] = "N%ho-Actualitzat";
$_t["Vote"] = "Vota";
$_t["Adopt Packages"] = "Apròpia paquets";
$_t["New Comment Notification"] = "Notificació de nou comentari";
$_t["Disown Packages"] = "Desapròpia paquets";
$_t["Orphans"] = "Orfes";
$_t["Any"] = "Cap";
$_t["No packages matched your search criteria."] = "No s'ha trobat cap coincidència amb el teu criteri de cerca.";
$_t["Search by"] = "Cerca per";
$_t["None of the selected packages could be deleted."] = "Cap dels paquets seleccionats s'han pogut esborrar.";
$_t["Your votes have been removed from the selected packages."] = "Els vostres vots s'han suprimit dels paquets seleccionats.";
$_t["Couldn't flag package safe."] = "No s'ha pogut marcar el paquet com Segur.";
$_t["You did not select any packages to un-vote for."] = "No heu seleccionat cap paquet per llevar-li el vot.";
$_t["The selected packages have been unflagged."] = "Els paquets seleccionats s'han desmarcat.";
$_t["You did not select any packages to adopt."] = "No heu seleccionat cap paquet per apropiar-se'n.";
$_t["You must be logged in before you can flag packages."] = "Heu d'identificar-vos abans de marcar paquets.";
$_t["You must be logged in before you can get notifications on comments."] = "Heu d'identificar-vos abans de rebre notificacions dels comentaris.";
$_t["You must be logged in before you can vote for packages."] = "Heu d'identificar-vos abans de votar paquets.";
$_t["The selected packages have been flagged out-of-date."] = "Els paquets seleccionats s'han marcat com No-Actualitzats.";
$_t["The selected packages have been deleted."] = "Els paquets seleccionats s'han esborrat.";
$_t["You did not select any packages to vote for."] = "No heu seleccionat cap paquet per votar.";
$_t["You must be logged in before you can disown packages."] = "Heu d'identificar-vos abans de desapropiàr-se paquets.";
$_t["Error trying to retrieve package details."] = "S'ha produït un error en obtenir els detalls del paquet.";
$_t["The selected packages have been adopted."] = "Els paquets seleccionats s'han apropiat.";
$_t["You have been removed from the comment notification list."] = "Heu sigut esborrat de la llista de notificacions de comentaris.";
$_t["Your votes have been cast for the selected packages."] = "Els vostres vots s'han enviat per als paquets seleccionats.";
$_t["The selected packages have been unflagged safe."] = "Els paquets seleccionats s'han desmarcat de Segurs.";
$_t["You must be logged in before you can cancel notification on comments."] = "Heu d'identificar-vos abans de cancel·lar les notificacions en comentaris.";
$_t["You must be logged in before you can adopt packages."] = "Heu d'identificar-vos abans d'apropiar-se paquets.";
$_t["You have been added to the comment notification list."] = "Heu sigut afegit a la llista de notificacions de comentaris.";
$_t["You did not select any packages to disown."] = "No heu seleccionat cap paquet per desapropiar-se'n.";
$_t["You must be logged in before you can un-vote for packages."] = "Heu d'identificar-vos abans de llevar el vot als paquets.";
$_t["You must be logged in before you can unflag packages."] = "Heu d'identificar-vos abans de desmarcar paquets.";
$_t["You did not select any packages to unflag."] = "No heu seleccionat cap paquet per a desmarcar.";
$_t["Couldn't unflag package safe."] = "No s'ha pogut desmarcar el paquet Segur.";
$_t["You did not select any packages to delete."] = "No heu seleccionat cap paquet per a esborrar.";
$_t["Couldn't add to notification list."] = "No s'ha pogut afegir a la llista de notificació.";
$_t["You did not select any packages to flag."] = "No heu seleccionat cap paquet per a marcar.";
$_t["The selected packages have been disowned."] = "Els paquets seleccionats han sigut desapropiats.";
$_t["The selected packages have been flagged safe."] = "Els paquets seleccionats han sigut marcats com Segurs.";
$_t["Couldn't remove from notification list."] = "No s'ha pogut esborrar de la llista de notificació.";
$_t["Missing build function in PKGBUILD."] = "Manca la funció \"build\" al PKGBUILD.";
$_t["Could not change directory to %s."] = "No s'ha pogut canviar el directori a %s.";
$_t["No"] = "No";
$_t["Missing pkgdesc variable in PKGBUILD."] = "Manca la variable \"pkgdesc\" al PKGBUILD.";
$_t["Error trying to upload file - please try again."] = "S'ha produït un error en pujar l'arxiu - si us plau proveu altre cop.";
$_t["Error exec'ing the mv command."] = "S'ha produït un error en executar el comandament \"mv\".";
$_t["You must create an account before you can upload packages."] = "Heu de crear un compte per poder pujar paquets.";
$_t["Package upload successful."] = "El paquets s'ha pujat satisfactòriament.";
$_t["Overwrite existing package?"] = "Voleu sobreescriure el paquet existent?";
$_t["Binary packages and filelists are not allowed for upload."] = "Els arxius binaris i les llistes de fitxers no s'accepten per a pujar.";
$_t["You did not specify a package name."] = "No heu especificat cap nom de paquet.";
$_t["Error trying to unpack upload - PKGBUILD does not exist."] = "S'ha produït un error en intentar desempaquetar la pujada - El PKGBUILD no existeix.";
$_t["Could not create incoming directory: %s."] = "No s'ha pogut crear el directori de recepció: %s.";
$_t["Upload package file"] = "Puja arxiu del paquet";
$_t["Package Location"] = "Localització del paquet";
$_t["Missing url variable in PKGBUILD."] = "Manca la variable \"URL\" al PKGBUILD.";
$_t["Package names do not match."] = "Els noms del paquet no coincideixen.";
$_t["Package Category"] = "Categoria del paquet";
$_t["Could not change to directory %s."] = "No s'ha pogut canviar al directori %s.";
$_t["You did not tag the 'overwrite' checkbox."] = "No s'ha pogut marcat la casella \"Sobreescriu\".";
$_t["Invalid name: only lowercase letters are allowed."] = "Nom no vàlid: sols es permet lletres minúscules.";
$_t["Missing pkgver variable in PKGBUILD."] = "Manca la variable \"pkgver\" al PKGBUILD.";
$_t["Package name"] = "Nom del paquet";
$_t["Upload"] = "Puja";
$_t["Missing md5sums variable in PKGBUILD."] = "Manca la variable \"md5sums\" al PKGBUILD.";
$_t["Missing pkgrel variable in PKGBUILD."] = "Manca la variable \"pkgrel\" al PKGBUILD.";
$_t["Missing pkgname variable in PKGBUILD."] = "Manca la variable \"pkgname\" al PKGBUILD.";
$_t["Error - No file uploaded"] = "S'ha produït un error - El fitxer no s'ha pujat";
$_t["Package URL is missing a protocol (ie. http:// ,ftp://)"] = "Manca el protocol a la URL del paquet (per exemple: http:// , ftp://)";
$_t["You are not allowed to overwrite the %h%s%h package."] = "No esteu autoritzat a sobreescriure el paquet %h%s%h.";
$_t["Select Location"] = "Seleccioneu localització";
$_t["Select Category"] = "Seleccioneu categoria";
$_t["Comment"] = "Comentari";
$_t["Could not create directory %s."] = "No s'ha pogut crear el directori %s.";
$_t["Unknown file format for uploaded file."] = "No es coneix el format del fitxer pujat.";
$_t["Missing source variable in PKGBUILD."] = "Manca la variable \"source\" al PKGBUILD.";
$_t["Could not re-tar"] = "No s'ha pogut tornar a crear l'arxiu TAR.";
$_t["Sorry, uploads are not permitted by this server."] = "Ho sentim, les pujades no estan permesses en aquest servidor.";
$_t["You must supply a comment for this upload/change."] = "Heu de subministrar un comentari per a aquest/a canvi/pujada.";
$_t["Yes"] = "Sí";
<?php
# INSTRUCTIONS TO TRANSLATORS
#
# This file contains the i18n translations for a subset of the
# Arch Linux User Community Repository (AUR). This is a PHP
# script, and as such, you MUST pay great attention to the syntax.
# If your text contains any double-quotes ("), you MUST escape
# them with a backslash (\).
#
# Czech (česky) translation
# Translator: Daniel Kozák <kozzi11@gmail.com>
# Translator: Jaroslav Lichtblau <dragonlord@aur.archlinux.org>
global $_t;
$_t["Search by"] = "Vyhledat dle";
$_t["This package has been flagged out of date."] = "Balíček byl označen jako zastaralý.";
$_t["Voted"] = "Hlasováno";
$_t["Missing a required field."] = "Chybí povinný údaj.";
$_t["Logged-in as: %s"] = "Přihlášen jako: %s";
$_t["Error trying to modify account, %h%s%h: %s."] = "Chyba při snaze upravit účet, %h%s%h: %s.";
$_t["Username does not exist."] = "Uživatelské jméno neexistuje.";
$_t["Tarball"] = "Tarball";
$_t["Can contain only one period, underscore or hyphen."] = "Může obsahovat pouze jednu tečku, podtržítko nebo spojovník.";
$_t["Unflag Out-of-date"] = "Odebrat příznak zastaralý";
$_t["Missing package ID."] = "Chybějící ID balíčku.";
$_t["You cannot vote in an proposal about you."] = "Nemůžete volit sami pro sebe.";
$_t["No results matched your search criteria."] = "Pro Váš dotaz nebyl nalezen žádný odpovídající výsledek.";
$_t["Update"] = "Aktualizovat";
$_t["Sort order"] = "Řadit";
$_t["You must be logged in before you can edit package information."] = "Musíte být přihlášeni, než budete moci upravovat informace o balíčcích.";
$_t["Your votes have been cast for the selected packages."] = "Vaše hlasování bylo započteno pro vybrané balíčky.";
$_t["Package details could not be found."] = "Detailní informace o balíčku nejsou dostupné.";
$_t["change category"] = "změnit kategorii";
$_t["Error retrieving package list."] = "Chyba při získávání seznamu balíčků.";
$_t["Reset"] = "Reset";
$_t["Submitted: %s by %s"] = "Vloženo: %s od %s";
$_t["string"] = "řetězec";
$_t["Remember me"] = "Pamatuj si mě";
$_t["Package category updated."] = "Kategorie balíčku změněna.";
$_t["%s already has proposal running for them."] = "Pro %s se již hlasuje.";
$_t["Error - No file uploaded"] = "Chyba - soubor nebyl nahrán";
$_t["You did not select any packages to disown."] = "Nevybrali jste žádný balíček pro odebrání vlastnictví.";
$_t["Package URL is missing a protocol (ie. http:// ,ftp://)"] = "V URL balíčku chybý protokolo (např. http://, ftp://)";
$_t["Votes"] = "Hlasy";
$_t["Total"] = "Celkem";
$_t["No more results to display."] = "Žádné další výsledky.";
$_t["Maintainer"] = "Správce";
$_t["Less"] = "Méně";
$_t["You are not allowed to access this area."] = "Zde nemáte povolený přístup.";
$_t["Any type"] = "Jakýkoliv";
$_t["Accounts"] = "Účet";
$_t["Could not retrieve proposal details."] = "Nelze obdržet navrhované detaily.";
$_t["You do not have permission to edit this account."] = "Nemáte oprávnění pro úpravu tohoto účtu.";
$_t["New Package Notify"] = "Oznámení o novém balíčku";
$_t["Click on the Home link above to login."] = "Pro přihlášení použíte odkaz na domácí stránku.";
$_t["The email address is invalid."] = "Vadná emailová adresa.";
$_t["Could not change directory to %s."] = "Nelze se přesunout do adresáře %s.";
$_t["None of the selected packages could be deleted."] = "Žádný z vybraných balíčku nemůže být smazán.";
$_t["Your votes have been removed from the selected packages."] = "Vaše hlasování bylo odebráno vybraným balíčkům.";
$_t["No packages matched your search criteria."] = "Žádný balíček neodpovídá zadaným kritériím.";
$_t["Create"] = "Vytvořit";
$_t["Start and end with a letter or number"] = "Začíná a končí písmenem nebo číslicí";
$_t["orphan"] = "sirotek";
$_t["View this user's packages"] = "Zobrazit balíčky tohoto uživatele";
$_t["Next"] = "Další";
$_t["Could not re-tar"] = "Nelze re-tar";
$_t["You must create an account before you can upload packages."] = "Před vkládáním balíčků je zapotřebí si založit účet.";
$_t["Location"] = "Umístění";
$_t["Delete comment"] = "Smazat komentář";
$_t["Account Type"] = "Typ účtu";
$_t["Type"] = "Typ";