ca.po 18.2 KB
Newer Older
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190
191
192
193
194
195
196
197
198
199
200
201
202
203
204
205
206
207
208
209
210
211
212
213
214
215
216
217
218
219
220
221
222
223
224
225
226
227
228
229
230
231
232
233
234
235
236
237
238
239
240
241
242
243
244
245
246
247
248
249
250
251
252
253
254
255
256
257
258
259
260
261
262
263
264
265
266
267
268
269
270
271
272
273
274
275
276
277
278
279
280
281
282
283
284
285
286
287
288
289
290
291
292
293
294
295
296
297
298
299
300
301
302
303
304
305
306
307
308
309
310
311
312
313
314
315
316
317
318
319
320
321
322
323
324
325
326
327
328
329
330
331
332
333
334
335
336
337
338
339
340
341
342
343
344
345
346
347
348
349
350
351
352
353
354
355
356
357
358
359
360
361
362
363
364
365
366
367
368
369
370
371
372
373
374
375
376
377
378
379
380
381
382
383
384
385
386
387
388
389
390
391
392
393
394
395
396
397
398
399
400
401
402
403
404
405
406
407
408
409
410
411
412
413
414
415
416
417
418
419
420
421
422
423
424
425
426
427
428
429
430
431
432
433
434
435
436
437
438
439
440
441
442
443
444
445
446
447
448
449
450
451
452
453
454
455
456
457
458
459
460
461
462
463
464
465
466
467
468
469
470
471
472
473
474
475
476
477
478
479
480
481
482
483
484
485
486
487
488
489
490
491
492
493
494
495
496
497
498
499
500
501
502
503
504
505
506
507
508
509
510
511
512
513
514
515
516
517
518
519
520
521
522
523
524
525
526
527
528
529
530
531
532
533
534
535
536
537
538
539
540
541
542
543
544
545
546
547
548
549
550
551
552
553
554
555
556
557
558
559
560
561
562
563
564
565
566
567
568
569
570
571
572
573
574
575
576
577
578
579
580
581
582
583
584
585
586
587
588
589
590
591
592
593
594
595
596
597
598
599
600
601
602
603
604
605
606
607
608
609
610
611
612
613
614
615
616
617
618
619
620
621
622
623
624
625
626
627
628
629
630
631
632
633
634
635
636
637
638
639
640
641
642
643
644
645
646
647
648
649
650
651
652
653
654
655
656
657
658
659
660
661
662
663
664
665
666
667
668
669
670
671
672
673
674
675
676
677
678
679
680
681
682
683
684
685
686
687
688
689
690
691
692
693
694
695
696
697
698
699
700
701
702
703
704
705
706
707
708
709
710
711
712
713
714
715
716
717
718
719
720
721
722
723
724
725
726
727
# Catalan (Català) translation
# Translator: Sergio Jovani Guzman <moret.sjg@gmail.com>


msgid "Use this form to update your account."
msgstr "Utilitzeu aquest formulari per editar el vostre compte."

msgid "Leave the password fields blank to keep your same password."
msgstr "Deixeu els camps de contrasenya en blanc si voleu conservar-la."

msgid "You are not allowed to access this area."
msgstr "No esteu autoritzat per a accedir a aquesta àrea."

msgid "Could not retrieve information for the specified user."
msgstr "No s'ha pogut obtenir la informació de l'usuari especificat."

msgid "Use this form to search existing accounts."
msgstr "Utilitzeu aquest formulari per a cercar comptes existents."

msgid "You do not have permission to edit this account."
msgstr "No teniu permís per a editar aquest compte."

msgid "Use this form to create an account."
msgstr "Utilitzeu aquest formulari per a crear un compte."

msgid "You must log in to view user information."
msgstr "Heu d'identificar-vos per a veure la inforació de l'usuari."msgid "Missing a required field."
msgstr "Manca un camp requerit."

msgid "Search"
msgstr "Cerca'"

msgid "The account, %h%s%h, has been successfully created."
msgstr "El compte, %h%s%h, s'ha creat satisfactòriament."

msgid "Error trying to modify account, %h%s%h: %s."
msgstr "S'ha produït un error en intentar modificar el compte, %h%s%h: %s."

msgid "The email address is invalid."
msgstr "L'adreça del correu-e no és vàlida."

msgid "Error trying to create account, %h%s%h: %s."
msgstr "S'ha produït un error en intentar crear el compte, %h%s%h: %s."

msgid "The username, %h%s%h, is already in use."
msgstr "El nom d'usuari, %h%s%h, està ja en ús."

msgid "Account Type"
msgstr "Tipus de compte"

msgid "The account, %h%s%h, has been successfully modified."
msgstr "El compte, %h%s%h, s'ha modificat satisfactòriament."

msgid "Account Suspended"
msgstr "El compte s'ha suspès"

msgid "Status"
msgstr "Estat"

msgid "New Package Notify"
msgstr "Notificació en nous paquets"

msgid "IRC Nick"
msgstr "Nom d'usuari IRC"

msgid "Trusted user"
msgstr "Usuari de Confiança"

msgid "No results matched your search criteria."
msgstr "No s'ha trobat cap coindidència amb els criteris de cerca."

msgid "Normal user"
msgstr "Usuari normal"

msgid "Never"
msgstr "Mai"

msgid "User"
msgstr "Usuari"

msgid "Active"
msgstr "Actiu"

msgid "Last Voted"
msgstr "Últim vot"

msgid "Real Name"
msgstr "Nom real"

msgid "Edit Account"
msgstr "Edita compte"

msgid "Password fields do not match."
msgstr "Els camps de contrasenya no coincideixen."

msgid "Language"
msgstr "Idioma"

msgid "A Trusted User cannot assign Developer status."
msgstr "Un Usuari de Confiança no pot assignar l'estat de desenvolupador."

msgid "The address, %h%s%h, is already in use."
msgstr "L'adreça, %h%s%h, està ja en ús."

msgid "No more results to display."
msgstr "No hi ha més resultats per mostrar."

msgid "Type"
msgstr "Tipus"

msgid "Click on the Home link above to login."
msgstr "Feu clic en l'enllaç Inici de dalt per identificar-vos."

msgid "Re-type password"
msgstr "Escriu altre cop la contrasenya"

msgid "Language is not currently supported."
msgstr "L'idioma no està suportat actualment."

msgid "Any type"
msgstr "Qualsevol tipus"

msgid "Last vote"
msgstr "Últim vot"

msgid "Suspended"
msgstr "Suspès"

msgid "Trusted User"
msgstr "Usuari de Confiança"

msgid "Missing User ID"
msgstr "Manca l'identificador de l'usuari"

msgid "Developer"
msgstr "Desenvolupador"

msgid "View this user's packages"
msgstr "Visualitza els paquets d'aquest usuari"msgid "%s: %sAn ArchLinux project%s"
msgstr "%s: %sUn projecte d'Archlinux%s"

msgid "Logout"
msgstr "Surt"

msgid "Discussion"
msgstr "Discussió"

msgid "Bugs"
msgstr "Errors"

msgid "Accounts"
msgstr "Compte"

msgid "Home"
msgstr "Inici"

msgid "Packages"
msgstr "Paquets"msgid "Reset"
msgstr "Restaura"

msgid "Username"
msgstr "Nom d'usuari"

msgid "Email Address"
msgstr "Adreça de correu-e"

msgid "Less"
msgstr "Menys"

msgid "Clear"
msgstr "Neteja"

msgid "required"
msgstr "requerit"

msgid "Update"
msgstr "Actualitza"

msgid "Submit"
msgstr "Envia"

msgid "Password"
msgstr "Contrasenya"

msgid "Create"
msgstr "Crea"

msgid "More"
msgstr "Més"msgid "Statistics"
msgstr "Estadístiques"

msgid "Remember to vote for your favourite packages!"
msgstr "Recordeu votar els vostres paquets preferits!"

msgid "Error looking up username, %s."
msgstr "S'ha produït un error en cercar l'usuari, %s."

msgid "Packages in unsupported"
msgstr "Paquets a \"unsupported\""

msgid "The most popular packages will be provided as binary packages in [community]."
msgstr "Els paquets més populars es distribuiran com a binaris a [community]."

msgid "Trusted Users"
msgstr "Usuaris de Confiança"

msgid "You must supply a username."
msgstr "Heu de proporcionar un nom d'usuari."

msgid "Packages added or updated in the past 7 days"
msgstr "Paquets afegits o actualitzats en els últims 7 dies"

msgid "Email discussion about the AUR takes place on the %sTUR Users List%s."
msgstr "La discussió en correu-e sobre AUR és a la %sLlista d'Usuaris TUR%s."

msgid "Packages in unsupported and flagged as safe"
msgstr "Paquets a \"unsupported\" i marcats com Segurs"

msgid "Though we can't vouch for their contents, we provide a %hlist of user repositories%h for your convenience."
msgstr "Encara que no pugam respondre als seus continguts, subministrem una %hllista de repositoris d'usuaris%h per a la vostra conveniència."

msgid "Recent Updates"
msgstr "Actualitzacions recents"

msgid "Your account has been suspended."
msgstr "El vostre compte s'ha suspès."

msgid "Username:"
msgstr "Nom d'usuari:"

msgid "Error trying to generate session id."
msgstr "S'ha produït un error en intentar generar un identificador de sessió."

msgid "Welcome to the AUR! Please read the %hAUR User Guidelines%h and %hAUR TU Guidelines%h for more information."
msgstr "Benvingut a l'AUR! Si us plau llegiu la %hGuia d'usuari de l'AUR%h i la %hGuia de TU de l'AUR%h per a més informació."

msgid "Contributed PKGBUILDs %hmust%h conform to the %hArch Packaging Standards%h otherwise they will be deleted!"
msgstr "Els PKGBUILDs enviats %hhan%h de seguir els %hEstàndards d'empaquetament d'Arch%h sinó seran esborrats!"

msgid "Login"
msgstr "Entra"

msgid "If you have feedback about the AUR, please leave it in %hFlyspray%h."
msgstr "Si teniu cap comentari sobre l'AUR, si us plau deixeu-lo en el %hFlyspray%h."

msgid "You must supply a password."
msgstr "Heu de subministrar una contrasenya."

msgid "Password:"
msgstr "Contrasenya:"

msgid "Registered Users"
msgstr "Usuaris registrats"

msgid "Logged-in as: %s"
msgstr "Identificat com: %s"

msgid "Incorrect password for username, %s."
msgstr "Contrasenya incorrecta per a l'usuari, %s."msgid "You have been successfully logged out."
msgstr "Heu eixit correctament."msgid "Missing package ID."
msgstr "Manca l'identificador del paquet."

msgid "Invalid category ID."
msgstr "L'identificador de la categoria no és vàlid."

msgid "Enter your comment below."
msgstr "Introduïu el vostre comentari a continuació."

msgid "You are not allowed to delete this comment."
msgstr "No esteu autoritzat per esborrar aquest comentari."

msgid "Missing comment ID."
msgstr "Manca l'identificador del comentari."

msgid "Package category updated."
msgstr "S'ha actualitzat la categoria del paquet."

msgid "You must be logged in before you can edit package information."
msgstr "Heu d'identificar-vos abans d'editar qualsevol informació de paquet."

msgid "Comment has been deleted."
msgstr "S'ha esborrat el comentari."

msgid "You've found a bug if you see this...."
msgstr "Heu trobat un error si veieu açò."

msgid "Comment has been added."
msgstr "S'ha afegit el comentari."

msgid "Select new category"
msgstr "Seleccioneu nova categoria"msgid "Category"
msgstr "Categoria"

msgid "Votes"
msgstr "Vots"

msgid "Delete comment"
msgstr "Esborra comentari"

msgid "First Submitted"
msgstr "Primer enviament"

msgid "Tarball"
msgstr "Arxiu TAR"

msgid "Be careful! The above files may contain malicious code that can damage your system."
msgstr "Aneu amb compte! Els fitxers poden contenir codi maliciós que pot danyar el vostre sistema."

msgid "Voted"
msgstr "Votat"

msgid "Location"
msgstr "Localització"

msgid "Flag Safe"
msgstr "Marca com Segur"

msgid "Go"
msgstr "Vés"

msgid "Unflag Out-of-date"
msgstr "Desmarca No-Actualitzat"

msgid "Go back to %hpackage details view%h."
msgstr "Torna a la %hvista de detalls del paquet%h."

msgid "Error retrieving package details."
msgstr "No s'han pogut obtenir els detalls del paquet."

msgid "Description"
msgstr "Descripció"

msgid "My Packages"
msgstr "Els meus paquets"

msgid "Safe"
msgstr "Segur"

msgid "Sort order"
msgstr "Ordena en sentit"

msgid "Ascending"
msgstr "Ascendent"

msgid "Keywords"
msgstr "Paraules clau"

msgid "No New Comment Notification"
msgstr "Cap notificació de nous comentaris"

msgid "Dependencies"
msgstr "Dependències"

msgid "Descending"
msgstr "Descendent"

msgid "Per page"
msgstr "Per pàgina"

msgid "Package Listing"
msgstr "Llista de paquets"

msgid "Package details could not be found."
msgstr "No s'han pogut trobar els detalls del paquet."

msgid "Package Details"
msgstr "Detalls del paquet"

msgid "Error retrieving package list."
msgstr "S'ha produït un error en obtenir la llista de paquets."

msgid "Files"
msgstr "Fitxers"

msgid "None"
msgstr "Cap"

msgid "Name"
msgstr "Nom"

msgid "Last Updated"
msgstr "Última actualització"

msgid "The above files have been verified (by %s) and are safe to use."
msgstr "Els fitxers s'han comprovat (per %s) i són segurs."

msgid "Unflag Package Safe To Use"
msgstr "Desmarca Paquet Segur"

msgid "Go back to %hsearch results%h."
msgstr "Torna a %hResultat de cerca%h."

msgid "Age"
msgstr "Antiguitat"

msgid "Comments"
msgstr "Comentaris"

msgid "O%hrphan"
msgstr "O%hrfe"

msgid "orphan"
msgstr "orfe"

msgid "Un-Vote"
msgstr "Lleva vot"

msgid "change category"
msgstr "Canvia la categoria"

msgid "UnNotify"
msgstr "Lleva notificació"

msgid "Delete Packages"
msgstr "Esborra paquet"

msgid "Maintainer"
msgstr "Mantenidor"

msgid "Add Comment"
msgstr "Afegeix comentari"

msgid "Comment by: %s on %s"
msgstr "Comentari per: %s a %s"

msgid "Flag Out-of-date"
msgstr "Marca com No-Actualitzat"

msgid "Manage"
msgstr "Gestiona"

msgid "Sort by"
msgstr "Ordena per"

msgid "Flag Package Safe To Use"
msgstr "Marca com Segur"

msgid "Actions"
msgstr "Accions"

msgid "Unflag Safe"
msgstr "Desmarca Segur"

msgid "Sources"
msgstr "Fonts"

msgid "Search Criteria"
msgstr "Criteri de cerca"

msgid "Notify"
msgstr "Notifica"

msgid "O%hut-of-Date"
msgstr "N%ho-Actualitzat"

msgid "Vote"
msgstr "Vota"

msgid "Adopt Packages"
msgstr "Apròpia paquets"

msgid "New Comment Notification"
msgstr "Notificació de nou comentari"

msgid "Disown Packages"
msgstr "Desapròpia paquets"

msgid "Orphans"
msgstr "Orfes"

msgid "Any"
msgstr "Cap"

msgid "No packages matched your search criteria."
msgstr "No s'ha trobat cap coincidència amb el teu criteri de cerca."

msgid "Search by"
msgstr "Cerca per"msgid "None of the selected packages could be deleted."
msgstr "Cap dels paquets seleccionats s'han pogut esborrar."

msgid "Your votes have been removed from the selected packages."
msgstr "Els vostres vots s'han suprimit dels paquets seleccionats."

msgid "Couldn't flag package safe."
msgstr "No s'ha pogut marcar el paquet com Segur."

msgid "You did not select any packages to un-vote for."
msgstr "No heu seleccionat cap paquet per llevar-li el vot."

msgid "The selected packages have been unflagged."
msgstr "Els paquets seleccionats s'han desmarcat."

msgid "You did not select any packages to adopt."
msgstr "No heu seleccionat cap paquet per apropiar-se'n."

msgid "You must be logged in before you can flag packages."
msgstr "Heu d'identificar-vos abans de marcar paquets."

msgid "You must be logged in before you can get notifications on comments."
msgstr "Heu d'identificar-vos abans de rebre notificacions dels comentaris."

msgid "You must be logged in before you can vote for packages."
msgstr "Heu d'identificar-vos abans de votar paquets."

msgid "The selected packages have been flagged out-of-date."
msgstr "Els paquets seleccionats s'han marcat com No-Actualitzats."

msgid "The selected packages have been deleted."
msgstr "Els paquets seleccionats s'han esborrat."

msgid "You did not select any packages to vote for."
msgstr "No heu seleccionat cap paquet per votar."

msgid "You must be logged in before you can disown packages."
msgstr "Heu d'identificar-vos abans de desapropiàr-se paquets."

msgid "Error trying to retrieve package details."
msgstr "S'ha produït un error en obtenir els detalls del paquet."

msgid "The selected packages have been adopted."
msgstr "Els paquets seleccionats s'han apropiat."

msgid "You have been removed from the comment notification list."
msgstr "Heu sigut esborrat de la llista de notificacions de comentaris."

msgid "Your votes have been cast for the selected packages."
msgstr "Els vostres vots s'han enviat per als paquets seleccionats."

msgid "The selected packages have been unflagged safe."
msgstr "Els paquets seleccionats s'han desmarcat de Segurs."

msgid "You must be logged in before you can cancel notification on comments."
msgstr "Heu d'identificar-vos abans de cancel·lar les notificacions en comentaris."

msgid "You must be logged in before you can adopt packages."
msgstr "Heu d'identificar-vos abans d'apropiar-se paquets."

msgid "You have been added to the comment notification list."
msgstr "Heu sigut afegit a la llista de notificacions de comentaris."

msgid "You did not select any packages to disown."
msgstr "No heu seleccionat cap paquet per desapropiar-se'n."

msgid "You must be logged in before you can un-vote for packages."
msgstr "Heu d'identificar-vos abans de llevar el vot als paquets."

msgid "You must be logged in before you can unflag packages."
msgstr "Heu d'identificar-vos abans de desmarcar paquets."

msgid "You did not select any packages to unflag."
msgstr "No heu seleccionat cap paquet per a desmarcar."

msgid "Couldn't unflag package safe."
msgstr "No s'ha pogut desmarcar el paquet Segur."

msgid "You did not select any packages to delete."
msgstr "No heu seleccionat cap paquet per a esborrar."

msgid "Couldn't add to notification list."
msgstr "No s'ha pogut afegir a la llista de notificació."

msgid "You did not select any packages to flag."
msgstr "No heu seleccionat cap paquet per a marcar."

msgid "The selected packages have been disowned."
msgstr "Els paquets seleccionats han sigut desapropiats."

msgid "The selected packages have been flagged safe."
msgstr "Els paquets seleccionats han sigut marcats com Segurs."

msgid "Couldn't remove from notification list."
msgstr "No s'ha pogut esborrar de la llista de notificació."msgid "Missing build function in PKGBUILD."
msgstr "Manca la funció \"build\" al PKGBUILD."

msgid "Could not change directory to %s."
msgstr "No s'ha pogut canviar el directori a %s."

msgid "No"
msgstr "No"

msgid "Missing pkgdesc variable in PKGBUILD."
msgstr "Manca la variable \"pkgdesc\" al PKGBUILD."

msgid "Error trying to upload file - please try again."
msgstr "S'ha produït un error en pujar l'arxiu - si us plau proveu altre cop."

msgid "Error exec'ing the mv command."
msgstr "S'ha produït un error en executar el comandament \"mv\"."

msgid "You must create an account before you can upload packages."
msgstr "Heu de crear un compte per poder pujar paquets."

msgid "Package upload successful."
msgstr "El paquets s'ha pujat satisfactòriament."

msgid "Overwrite existing package?"
msgstr "Voleu sobreescriure el paquet existent?"

msgid "Binary packages and filelists are not allowed for upload."
msgstr "Els arxius binaris i les llistes de fitxers no s'accepten per a pujar."

msgid "You did not specify a package name."
msgstr "No heu especificat cap nom de paquet."

msgid "Error trying to unpack upload - PKGBUILD does not exist."
msgstr "S'ha produït un error en intentar desempaquetar la pujada - El PKGBUILD no existeix."

msgid "Could not create incoming directory: %s."
msgstr "No s'ha pogut crear el directori de recepció: %s."

msgid "Upload package file"
msgstr "Puja arxiu del paquet"

msgid "Package Location"
msgstr "Localització del paquet"

msgid "Missing url variable in PKGBUILD."
msgstr "Manca la variable \"URL\" al PKGBUILD."

msgid "Package names do not match."
msgstr "Els noms del paquet no coincideixen."

msgid "Package Category"
msgstr "Categoria del paquet"

msgid "Could not change to directory %s."
msgstr "No s'ha pogut canviar al directori %s."

msgid "You did not tag the 'overwrite' checkbox."
msgstr "No s'ha pogut marcat la casella \"Sobreescriu\"."

msgid "Invalid name: only lowercase letters are allowed."
msgstr "Nom no vàlid: sols es permet lletres minúscules."

msgid "Missing pkgver variable in PKGBUILD."
msgstr "Manca la variable \"pkgver\" al PKGBUILD."

msgid "Package name"
msgstr "Nom del paquet"

msgid "Upload"
msgstr "Puja"

msgid "Missing md5sums variable in PKGBUILD."
msgstr "Manca la variable \"md5sums\" al PKGBUILD."

msgid "Missing pkgrel variable in PKGBUILD."
msgstr "Manca la variable \"pkgrel\" al PKGBUILD."

msgid "Missing pkgname variable in PKGBUILD."
msgstr "Manca la variable \"pkgname\" al PKGBUILD."

msgid "Error - No file uploaded"
msgstr "S'ha produït un error - El fitxer no s'ha pujat"

msgid "Package URL is missing a protocol (ie. http:// ,ftp://)"
msgstr "Manca el protocol a la URL del paquet (per exemple: http:// , ftp://)"

msgid "You are not allowed to overwrite the %h%s%h package."
msgstr "No esteu autoritzat a sobreescriure el paquet %h%s%h."

msgid "Select Location"
msgstr "Seleccioneu localització"

msgid "Select Category"
msgstr "Seleccioneu categoria"

msgid "Comment"
msgstr "Comentari"

msgid "Could not create directory %s."
msgstr "No s'ha pogut crear el directori %s."

msgid "Unknown file format for uploaded file."
msgstr "No es coneix el format del fitxer pujat."

msgid "Missing source variable in PKGBUILD."
msgstr "Manca la variable \"source\" al PKGBUILD."

msgid "Could not re-tar"
msgstr "No s'ha pogut tornar a crear l'arxiu TAR."

msgid "Sorry, uploads are not permitted by this server."
msgstr "Ho sentim, les pujades no estan permesses en aquest servidor."

msgid "You must supply a comment for this upload/change."
msgstr "Heu de subministrar un comentari per a aquest/a canvi/pujada."

msgid "Yes"
msgstr "Sí"