ca.po 30 KB
Newer Older
1
2
3
# SOME DESCRIPTIVE TITLE.
# Copyright (C) YEAR THE PACKAGE'S COPYRIGHT HOLDER
# This file is distributed under the same license as the PACKAGE package.
4
5
# 
# Translators:
6
7
# Hector Mtz-Seara <hseara@gmail.com>, 2011,2013
# Lukas Fleischer <transifex@cryptocrack.de>, 2011
8
9
msgid ""
msgstr ""
10
"Project-Id-Version: Arch User Repository (AUR)\n"
11
"Report-Msgid-Bugs-To: https://bugs.archlinux.org/index.php?project=2\n"
12
13
"POT-Creation-Date: 2014-07-04 12:29+0200\n"
"PO-Revision-Date: 2014-07-04 10:30+0000\n"
14
"Last-Translator: Lukas Fleischer <transifex@cryptocrack.de>\n"
15
"Language-Team: Catalan (http://www.transifex.com/projects/p/aur/language/ca/)\n"
16
17
18
"MIME-Version: 1.0\n"
"Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
19
"Language: ca\n"
20
"Plural-Forms: nplurals=2; plural=(n != 1);\n"
21

22
msgid "Page Not Found"
23
msgstr "Pàgina no trobada"
24

25
msgid "Sorry, the page you've requested does not exist."
26
msgstr "Ho sentim, la pàgina que ha sol·licitat no existeix."
27
28
29

msgid "Accounts"
msgstr "Compte"
30
31
32
33
34
35
36

msgid "You are not allowed to access this area."
msgstr "No esteu autoritzat per a accedir a aquesta àrea."

msgid "Could not retrieve information for the specified user."
msgstr "No s'ha pogut obtenir la informació de l'usuari especificat."

37
38
39
msgid "You do not have permission to edit this account."
msgstr "No teniu permís per a editar aquest compte."

40
41
42
43
44
45
msgid "Use this form to search existing accounts."
msgstr "Utilitzeu aquest formulari per a cercar comptes existents."

msgid "You must log in to view user information."
msgstr "Heu d'identificar-vos per a veure la inforació de l'usuari."

46
47
48
49
msgid "Use this form to create an account."
msgstr "Utilitzeu aquest formulari per a crear un compte."

msgid "Add Proposal"
50
msgstr "Afegir proposta"
51

52
msgid "Invalid token for user action."
53
msgstr "Element invàlid per acció de l'usuari."
54
55

msgid "Username does not exist."
56
msgstr "Nom d'usuari no existeix."
57
58
59

#, php-format
msgid "%s already has proposal running for them."
60
msgstr "%s ja te una proposta corrent per ells."
61

62
63
msgid "Invalid type."
msgstr ""
64
65

msgid "Proposal cannot be empty."
66
msgstr "La proposta no pot estar buit."
67
68

msgid "New proposal submitted."
69
msgstr "Nova proposta presentada."
70
71

msgid "Submit a proposal to vote on."
72
msgstr "Presentar una proposta per votar."
73
74

msgid "Applicant/TU"
75
msgstr "Sol.licitant / TU"
76
77

msgid "(empty if not applicable)"
78
msgstr "(Buit si no s'aplica)"
79

80
81
msgid "Type"
msgstr "Tipus"
82

83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
msgid "Addition of a TU"
msgstr ""

msgid "Removal of a TU"
msgstr ""

msgid "Removal of a TU (undeclared inactivity)"
msgstr ""

msgid "Amendment of Bylaws"
msgstr ""
94
95

msgid "Proposal"
96
msgstr "Proposta"
97
98
99

msgid "Submit"
msgstr "Envia"
100

101
102
103
104
105
106
107
msgid "Home"
msgstr "Inici"

#, php-format
msgid ""
"Welcome to the AUR! Please read the %sAUR User Guidelines%s and %sAUR TU "
"Guidelines%s for more information."
108
msgstr "Benvingut a l'AUR! Si us plau, llegiu les %sdirectrius d'usuari d'AUR%s i les %sdirectrius de TU (usuari de confiança) d'AUR%s per més informació."
109
110
111
112
113

#, php-format
msgid ""
"Contributed PKGBUILDs %smust%s conform to the %sArch Packaging Standards%s "
"otherwise they will be deleted!"
114
msgstr "És %sobligatori%s que els PKGBUILDs amb que es contribueix s'ajustin als %sEstandars d'empaquetament d'Arc%s, en cas contrari seran esborrats!"
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130

msgid "Remember to vote for your favourite packages!"
msgstr "Recordeu votar els vostres paquets preferits!"

msgid "Some packages may be provided as binaries in [community]."
msgstr "Alguns paquets poden ser oferts com binaris a [community]."

msgid "Discussion"
msgstr "Discussió"

#, php-format
msgid ""
"General discussion regarding the Arch User Repository (AUR) and Trusted User"
" structure takes place on %saur-general%s. This list can be used for package"
" orphan requests, merge requests, and deletion requests. For discussion "
"relating to the development of the AUR, use the %saur-dev%s mailing list."
131
msgstr "El debat general sobre el repositori per usuaris d'Arch (AUR) i de l'estructura dels Usuaris de Confiança es realitza a %saur-general%s. Aquesta llista es pot utilitzar per sol·licitar l'orfandat, fusió i eliminació de paquets. Per discutir el desenvolupament de l'AUR, utilitzeu la llista de correu %saur-dev%s."
132
133

msgid "Bug Reporting"
134
msgstr "Comunicar errada"
135
136
137
138
139
140
141

#, php-format
msgid ""
"If you find a bug in the AUR, please fill out a bug report on our %sbug "
"tracker%s. Use the tracker to report bugs in the AUR %sonly%s. To report "
"packaging bugs contact the package maintainer or leave a comment on the "
"appropriate package page."
142
msgstr "Si troba un error en l'AUR, si us plau, ompli un informe d'error al nostre %srastrejador d'errades%s. Utilitzeu el rastrejador per reportar %snomés%s errors d'AUR. Per informar d'errades en els paquets contacti directament amb el responsable del paquet o deixi un comentari a la pàgina del paquet corresponent."
143
144
145
146
147
148
149
150
151

msgid "DISCLAIMER"
msgstr "Avís legal"

msgid ""
"Unsupported packages are user produced content. Any use of the provided "
"files is at your own risk."
msgstr "Els paquets sense suport són creats per diferents usuaris. Qualsevol ús d'aquests és sempre sota el seu propi risc."

152
153
154
msgid "Package Search"
msgstr "Cercar Paquets"

155
156
157
158
159
160
msgid "Adopt"
msgstr ""

msgid "Disown"
msgstr ""

161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
msgid "Vote"
msgstr "Vota"

msgid "UnVote"
msgstr "Lleva el vot"

msgid "Notify"
msgstr "Notifica"

msgid "UnNotify"
msgstr "Lleva notificació"

msgid "Flag"
174
msgstr "Marcar"
175
176

msgid "UnFlag"
177
msgstr "Desmarcar"
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187
188
189

msgid "Login"
msgstr "Entra"

#, php-format
msgid "Logged-in as: %s"
msgstr "Identificat com: %s"

msgid "Logout"
msgstr "Surt"

msgid "Enter login credentials"
190
msgstr "Introduïu les credencials d'inici de sessió"
191
192
193
194
195
196
197
198
199
200
201
202
203
204
205
206
207
208
209
210
211
212
213
214
215
216
217

msgid "Username"
msgstr "Nom d'usuari"

msgid "Password"
msgstr "Contrasenya"

msgid "Remember me"
msgstr "Recorda'm"

msgid "Forgot Password"
msgstr "Has oblidat la teva contrasenya"

#, php-format
msgid ""
"HTTP login is disabled. Please %sswitch to HTTPs%s if you want to login."
msgstr "L'inici de sessió HTTP està deshabilitat. Si us plau %s canvia a HTTPs %s si voleu iniciar la sessió."

msgid "Search Criteria"
msgstr "Criteri de cerca"

msgid "Packages"
msgstr "Paquets"

msgid "Error trying to retrieve package details."
msgstr "S'ha produït un error en obtenir els detalls del paquet."

218
219
220
msgid "Missing a required field."
msgstr "Manca un camp requerit."

221
222
msgid "Password fields do not match."
msgstr "Els camps de contrasenya no coincideixen."
223

224
msgid "Invalid e-mail."
225
msgstr "Direcció de correu electrònic no vàlida."
226

227
228
229
230
msgid ""
"A password reset request was submitted for the account associated with your "
"e-mail address. If you wish to reset your password follow the link below, "
"otherwise ignore this message and nothing will happen."
231
msgstr "Sentit d'ordenament"
232

233
msgid "Password Reset"
234
msgstr "Restablir contrasenya"
235

236
msgid "Check your e-mail for the confirmation link."
237
msgstr "Revisi el seu correu electrònic per a l'enllaç de confirmació."
238

239
msgid "Your password has been reset successfully."
240
msgstr "La seva contrasenya s'ha restablert correctament."
241

242
msgid "Confirm your e-mail address:"
243
msgstr "Tots"
244

245
msgid "Enter your new password:"
246
msgstr "Marcat"
247

248
msgid "Confirm your new password:"
249
msgstr "No marcat"
250

251
msgid "Continue"
252
msgstr "Continuar"
253

254
#, php-format
255
msgid ""
256
"If you have forgotten the e-mail address you used to register, please send a"
257
" message to the %saur-general%s mailing list."
258
msgstr "Si ha oblidat l'adreça de correu electrònic utilitzada al registrar-se, si us plau envïi un missatge a la llista de correu %saur-general%s."
259

260
msgid "Enter your e-mail address:"
261
msgstr "Introduiu la vostra adreça de correu."
262

263
264
265
266
267
268
269
270
msgid "Cannot find package to merge votes and comments into."
msgstr "No es pot trobar el paquet on combinar vots i comentaris."

msgid ""
"The selected packages have not been deleted, check the confirmation "
"checkbox."
msgstr "Els paquets seleccionats no s'han esborrat, marqui la casella de confirmació."

271
msgid "Package Deletion"
272
msgstr "Esborrament Paquet"
273
274
275

#, php-format
msgid "Delete Package: %s"
276
msgstr "Esborrar Paquet: %s"
277
278

#, php-format
279
280
281
282
msgid ""
"Use this form to delete the package base %s%s%s and the following packages "
"from the AUR: "
msgstr ""
283
284

msgid "Deletion of a package is permanent. "
285
msgstr "L'esborrament del paquet és permanent."
286
287

msgid "Select the checkbox to confirm action."
288
msgstr "Marqueu el quadre de verificació per confirmar l'operació."
289
290

msgid "Confirm package deletion"
291
msgstr "Confirmeu l'eliminació del paquet"
292
293

msgid "Delete"
294
msgstr "Esborra"
295
296

msgid "Only Trusted Users and Developers can delete packages."
297
msgstr "Només els usuaris de confiança (TUs) i desenvolupadors poden eliminar paquets."
298
299

msgid "Package Merging"
300
msgstr "Fusió de Paquets"
301
302
303

#, php-format
msgid "Merge Package: %s"
304
msgstr "Fusiona el Paquet: %s"
305
306

#, php-format
307
308
309
310
311
msgid "Use this form to merge the package base %s%s%s into another package. "
msgstr ""

msgid "The following packages will be deleted: "
msgstr ""
312
313

msgid "Once the package has been merged it cannot be reversed. "
314
msgstr "Una vegada que el paquet s'ha fusionat que no es pot revertir."
315
316

msgid "Enter the package name you wish to merge the package into. "
317
msgstr "Introdueixi el nom del paquet amb que voleu fusionar aquest paquet."
318
319

msgid "Merge into:"
320
msgstr "Fusionar amb:"
321
322

msgid "Confirm package merge"
323
msgstr "Confirmi la fusió del paquet"
324
325

msgid "Merge"
326
msgstr "Fusió"
327
328

msgid "Only Trusted Users and Developers can merge packages."
329
msgstr "Només el usuaris de confiança (TUs) i desenvolupadors poden fusionar paquets."
330

331
332
333
334
335
336
337
338
339
340
341
342
343
344
345
346
347
348
349
350
351
msgid "File Request"
msgstr ""

msgid "Close Request"
msgstr ""

msgid "First"
msgstr "Primer"

msgid "Previous"
msgstr "Anterior"

msgid "Next"
msgstr "Següent"

msgid "Last"
msgstr "Darrer"

msgid "Requests"
msgstr ""

352
353
#, php-format
msgid "Error - Uploaded file larger than maximum allowed size (%s)"
354
msgstr "Error - L'arxiu pujat supera la grandària màxima permesa (%s)"
355
356

msgid "Error - File partially uploaded"
357
msgstr "Error - Arxiu parcialment pujat"
358

359
360
msgid "Error - No file uploaded"
msgstr "S'ha produït un error - El fitxer no s'ha pujat"
361

362
msgid "Error - Could not locate temporary upload folder"
363
msgstr "Error - No s'ha pogut trobar la carpeta de pujada temporal"
364
365

msgid "Error - File could not be written"
366
msgstr "Error - No s'ha pogut escriure l'arxiu"
367

368
msgid ""
369
370
371
"Error - unsupported file format (please submit gzip'ed tarballs generated by"
" makepkg(8) only)."
msgstr "Error - format de fitxer no compatible (si us plau, envieu només arxius \"gzip'ed tarballs\" generats per makepkg(8))."
372

373
msgid "Error - uncompressed file size too large."
374
msgstr "Error - la mida del fitxer sense comprimir és massa gran."
375

376
msgid "Error - source tarball may not contain files outside a directory."
377
msgstr "Error - L'arxiu font tarball no pot contenir arxius fora d'un directori."
378

379
380
381
msgid "Error - all files must have permissions of 644 or 755."
msgstr ""

382
msgid "Error - source tarball may not contain nested subdirectories."
383
msgstr "Error - L'arxiu tarball no pot contenir subdirectoris."
384

385
386
387
msgid "Error - source tarball may not contain more than one directory."
msgstr "Error - l'arxiu font \"tarball\" no pot contenir més d'un directori."

388
389
390
msgid "Error - all directories must have permissions of 755."
msgstr ""

391
msgid "Error trying to unpack upload - PKGBUILD does not exist."
392
msgstr "S'ha produït un error en intentar desempaquetar la pujada - El PKGBUILD no existeix."
393

394
395
396
397
398
399
msgid ""
"The source package does not contain any meta data. Please use `mkaurball` to"
" create AUR source packages. Support for source packages without .AURINFO "
"entries will be removed in an upcoming release! You can resubmit the package"
" if you want to proceed anyway."
msgstr ""
400

401
402
403
msgid "Invalid name: only lowercase letters are allowed."
msgstr "Nom no vàlid: sols es permet lletres minúscules."

404
405
406
msgid "Package URL is missing a protocol (ie. http:// ,ftp://)"
msgstr "Manca el protocol a la URL del paquet (per exemple: http:// , ftp://)"

407
408
#, php-format
msgid "Error - Package name cannot be greater than %d characters"
409
msgstr "Error - El nom del paquet no pot se més gran de %d caràcters"
410
411
412

#, php-format
msgid "Error - Package URL cannot be greater than %d characters"
413
msgstr "Error - L'enllaç del paquet no pot ser més gran de %d caràcters"
414
415
416

#, php-format
msgid "Error - Package description cannot be greater than %d characters"
417
msgstr "Error - La descripció del paquet no pot ser més gran de %d caràcters"
418
419
420

#, php-format
msgid "Error - Package license cannot be greater than %d characters"
421
msgstr "Error - La llicència del paquet no pot ser més gran de %d caràcters"
422
423
424

#, php-format
msgid "Error - Package version cannot be greater than %d characters"
425
msgstr "Error - La versió del paquet no pot ser més gran de %d caràcters"
426

427
#, php-format
428
429
430
431
msgid ""
"%s is on the package blacklist, please check if it's available in the "
"official repos."
msgstr "%s està a la llista negra de paquets. Si us plau, verifique si està disponible en els repositoris oficials."
432

433
434
#, php-format
msgid "You are not allowed to overwrite the %s%s%s package."
435
msgstr "No t'està permès sobreescriure el paquet %s%s%s."
436
437

#, php-format
438
439
msgid "Could not create directory %s."
msgstr "No s'ha pogut crear el directori %s."
440
441
442
443
444
445

#, php-format
msgid "Could not change directory to %s."
msgstr "No s'ha pogut canviar el directori a %s."

msgid ""
446
447
"Upload your source packages here. Create source packages with `mkaurball`."
msgstr ""
448
449
450
451
452
453
454
455
456
457
458
459
460
461
462
463
464
465
466

msgid "Package Category"
msgstr "Categoria del paquet"

msgid "Select Category"
msgstr "Seleccioneu categoria"

msgid "Upload package file"
msgstr "Puja arxiu del paquet"

msgid "Upload"
msgstr "Puja"

msgid "Sorry, uploads are not permitted by this server."
msgstr "Ho sentim, les pujades no estan permesses en aquest servidor."

msgid "You must create an account before you can upload packages."
msgstr "Heu de crear un compte per poder pujar paquets."

467
468
msgid "Trusted User"
msgstr "Usuari de Confiança"
469

470
471
msgid "Could not retrieve proposal details."
msgstr "No es va poder recuperar detalls de la proposta."
472

473
474
475
msgid "Voting is closed for this proposal."
msgstr "La votació es va tancar per a aquesta proposta."

476
477
478
msgid "Only Trusted Users are allowed to vote."
msgstr ""

479
480
481
482
483
484
485
486
487
488
489
490
491
492
493
494
495
496
msgid "You cannot vote in an proposal about you."
msgstr "No pots votar en una proposta sobre tu."

msgid "You've already voted for this proposal."
msgstr "Ja has votat en aquesta proposta."

msgid "Vote ID not valid."
msgstr "L'identificador de vot no és vàlid."

msgid "Current Votes"
msgstr "Vots actuals"

msgid "Past Votes"
msgstr "Últims vots"

msgid "Voters"
msgstr "Votants"

497
498
499
500
501
msgid ""
"Account registration has been disabled for your IP address, probably due to "
"sustained spam attacks. Sorry for the inconvenience."
msgstr "El registre de comptes ha estat inhabilitat per la seva adreça IP, probablement a causa de continus atacs d'spam. Disculpeu les molèsties."

502
503
504
505
506
507
508
509
510
511
512
513
514
515
516
517
518
519
520
521
522
523
524
525
msgid "Missing User ID"
msgstr "Manca l'identificador de l'usuari"

msgid "The username is invalid."
msgstr "El nom d'usuari és icorrecte."

#, php-format
msgid "It must be between %s and %s characters long"
msgstr "En número de caràcters ha d'estar entre %s i %s"

msgid "Start and end with a letter or number"
msgstr "Comença i finalitza amb una lletra o número"

msgid "Can contain only one period, underscore or hyphen."
msgstr "Només pot contenir un punt,  guió o guió baix."

#, php-format
msgid "Your password must be at least %s characters."
msgstr "La seva contrasenya ha de tenir almenys %s caràcters."

msgid "The email address is invalid."
msgstr "L'adreça del correu-e no és vàlida."

msgid "The PGP key fingerprint is invalid."
526
msgstr "L'empremta de la clau PGP no és vàlida."
527

528
529
msgid "Cannot increase account permissions."
msgstr "No es possible augmentar els permisos del compte."
530
531
532
533
534
535

msgid "Language is not currently supported."
msgstr "L'idioma no està suportat actualment."

#, php-format
msgid "The username, %s%s%s, is already in use."
536
msgstr "El nom d'usuari, %s%s%s, ja s'està fent servir."
537
538
539

#, php-format
msgid "The address, %s%s%s, is already in use."
540
msgstr "L'adressa, %s%s%s, ja s'està fent servir."
541
542
543

#, php-format
msgid "Error trying to create account, %s%s%s."
544
msgstr "Error al intentar crear el compte, %s%s%s."
545
546
547

#, php-format
msgid "The account, %s%s%s, has been successfully created."
548
msgstr "El compte, %s%s%s, s'ha creat correctament."
549

550
551
552
msgid "Click on the Login link above to use your account."
msgstr "Feu clic a l'enllaç superior d'Inici de sessió per utilitzar el seu compte."

553
554
555
556
557
558
559
560
561
562
#, php-format
msgid ""
"Welcome to %s! In order to set an initial password for your new account, "
"please click the link below. If the link does not work try copying and "
"pasting it into your browser."
msgstr "Benvingut a %s! Per configurar una contrasenya inicial per la seu nou compte feu clic a l'enllaç de sota. Si l'enllaç no funciona, tracti de copiar-lo i enganxar-lo al seu navegador."

msgid "A password reset key has been sent to your e-mail address."
msgstr "S'ha enviat una contrasenya nova al seu correu electrònic."

563
#, php-format
564
565
msgid "No changes were made to the account, %s%s%s."
msgstr "No s'han fet canvis al compte, %s%s%s."
566
567
568

#, php-format
msgid "The account, %s%s%s, has been successfully modified."
569
msgstr "El compte, %s%s%s, s'ha modificat correctament."
570

571
572
573
574
575
msgid ""
"The login form is currently disabled for your IP address, probably due to "
"sustained spam attacks. Sorry for the inconvenience."
msgstr "El formulari de registre està deshabilitat per la seva adreça IP, probablement a causa de continus atacs d'spam. Disculpeu les molèsties."

576
577
578
msgid "Account suspended"
msgstr ""

579
580
581
582
583
584
585
#, php-format
msgid ""
"Your password has been reset. If you just created a new account, please use "
"the link from the confirmation email to set an initial password. Otherwise, "
"please request a reset key on the %sPassword Reset%s page."
msgstr "La seva contrasenya s'ha restablert. Si acaba de crear un nou compte, si us plau utilitzeu l'enllaç al correu electrònic de confirmació per configurar una contrasenya inicial. En cas contrari, sol·liciti una clau de reinici a la pàgina %s de restabliment de contanenya %s."

586
587
588
msgid "Bad username or password."
msgstr "nom d'usuari o contrasenya incorrectes."

589
590
591
msgid "An error occurred trying to generate a user session."
msgstr ""

592
593
594
msgid "Invalid e-mail and reset key combination."
msgstr "Direcció de correu electrònic i combinació de tecles de restabliment no vàlida."

595
596
597
msgid "None"
msgstr "Res"

598
599
600
601
602
603
msgid "Error retrieving package details."
msgstr "No s'han pogut obtenir els detalls del paquet."

msgid "Package details could not be found."
msgstr "No s'han pogut trobar els detalls del paquet."

604
605
msgid "You must be logged in before you can flag packages."
msgstr "Heu d'identificar-vos abans de marcar paquets."
606

607
608
msgid "You did not select any packages to flag."
msgstr "No heu seleccionat cap paquet per a marcar."
609

610
611
msgid "The selected packages have been flagged out-of-date."
msgstr "Els paquets seleccionats s'han marcat com No-Actualitzats."
612

613
614
615
616
617
618
msgid "You must be logged in before you can unflag packages."
msgstr "Heu d'identificar-vos abans de desmarcar paquets."

msgid "You did not select any packages to unflag."
msgstr "No heu seleccionat cap paquet per a desmarcar."

619
620
msgid "The selected packages have been unflagged."
msgstr "Els paquets seleccionats s'han desmarcat."
621

622
msgid "You must be logged in before you can delete packages."
623
msgstr "Ha d'estar registrat per poder esborrar els paquets."
624

625
626
msgid "You do not have permission to delete packages."
msgstr "No té permís per eliminar paquets."
627
628
629
630
631
632
633
634
635
636
637
638
639
640
641
642
643
644
645
646
647
648
649
650
651
652
653
654
655
656
657
658
659
660
661
662
663
664
665
666
667
668
669

msgid "You did not select any packages to delete."
msgstr "No heu seleccionat cap paquet per a esborrar."

msgid "The selected packages have been deleted."
msgstr "Els paquets seleccionats s'han esborrat."

msgid "You must be logged in before you can adopt packages."
msgstr "Heu d'identificar-vos abans d'apropiar-se paquets."

msgid "You must be logged in before you can disown packages."
msgstr "Heu d'identificar-vos abans de desapropiàr-se paquets."

msgid "You did not select any packages to adopt."
msgstr "No heu seleccionat cap paquet per apropiar-se'n."

msgid "You did not select any packages to disown."
msgstr "No heu seleccionat cap paquet per desapropiar-se'n."

msgid "The selected packages have been adopted."
msgstr "Els paquets seleccionats s'han apropiat."

msgid "The selected packages have been disowned."
msgstr "Els paquets seleccionats han sigut desapropiats."

msgid "You must be logged in before you can vote for packages."
msgstr "Heu d'identificar-vos abans de votar paquets."

msgid "You must be logged in before you can un-vote for packages."
msgstr "Heu d'identificar-vos abans de llevar el vot als paquets."

msgid "You did not select any packages to vote for."
msgstr "No heu seleccionat cap paquet per votar."

msgid "Your votes have been removed from the selected packages."
msgstr "Els vostres vots s'han suprimit dels paquets seleccionats."

msgid "Your votes have been cast for the selected packages."
msgstr "Els vostres vots s'han enviat per als paquets seleccionats."

msgid "Couldn't add to notification list."
msgstr "No s'ha pogut afegir a la llista de notificació."

670
#, php-format
671
msgid "You have been added to the comment notification list for %s."
672
msgstr "Heu estat afegit a la llista de notificacions de %s."
673

674
#, php-format
675
msgid "You have been removed from the comment notification list for %s."
676
msgstr "Heu sigut esborrat de la llista de notificacions de comentaris de %s."
677
678
679
680
681
682
683
684
685
686
687
688
689
690

msgid "You must be logged in before you can edit package information."
msgstr "Heu d'identificar-vos abans d'editar qualsevol informació de paquet."

msgid "Missing comment ID."
msgstr "Manca l'identificador del comentari."

msgid "Comment has been deleted."
msgstr "S'ha esborrat el comentari."

msgid "You are not allowed to delete this comment."
msgstr "No esteu autoritzat per esborrar aquest comentari."

msgid "Missing category ID."
691
msgstr "Manca la identificació de categoria."
692

693
694
msgid "Invalid category ID."
msgstr "L'identificador de la categoria no és vàlid."
695

696
msgid "You are not allowed to change this package category."
697
msgstr "No esteu autoritzats a canviar la categoria del paquet."
698

699
700
701
msgid "Package category changed."
msgstr "Ha canviat la categoria del paquet."

702
703
704
705
706
707
708
#, php-format
msgid "Missing %s variable in PKGBUILD."
msgstr "Manca la variable %s en PKGBUILD."

msgid "View packages details for"
msgstr "Veure els detalls del paquet per"

709
710
msgid "The comment field must not be empty."
msgstr ""
711

712
713
msgid "Invalid request type."
msgstr ""
714

715
716
msgid "Added request successfully."
msgstr ""
717

718
719
720
721
722
723
724
725
msgid "Invalid reason."
msgstr ""

msgid "Only TUs and developers can close requests."
msgstr ""

msgid "Request closed successfully."
msgstr ""
726

727
728
msgid "Account Type"
msgstr "Tipus de compte"
729

730
731
msgid "User"
msgstr "Usuari"
732
733
734
735

msgid "Developer"
msgstr "Desenvolupador"

736
737
msgid "Email Address"
msgstr "Adreça de correu-e"
738

739
740
msgid "Real Name"
msgstr "Nom real"
741

742
743
msgid "IRC Nick"
msgstr "Nom d'usuari IRC"
744

745
msgid "PGP Key Fingerprint"
746
msgstr "Emprempta clau PGP"
747

748
749
750
751
752
753
754
755
756
msgid "Status"
msgstr "Estat"

msgid "Inactive since"
msgstr ""

msgid "Active"
msgstr "Actiu"

757
758
msgid "Last Login"
msgstr ""
759

760
761
msgid "Never"
msgstr "Mai"
762

763
764
msgid "View this user's packages"
msgstr "Visualitza els paquets d'aquest usuari"
765

766
767
768
msgid "Edit this user's account"
msgstr ""

769
770
msgid "required"
msgstr "requerit"
771

772
773
msgid "Normal user"
msgstr "Usuari normal"
774

775
776
msgid "Trusted user"
msgstr "Usuari de Confiança"
777

778
779
msgid "Account Suspended"
msgstr "El compte s'ha suspès"
780

781
782
783
msgid "Inactive"
msgstr ""

784
785
msgid "Re-type password"
msgstr "Escriu altre cop la contrasenya"
786

787
788
msgid "Language"
msgstr "Idioma"
789

790
791
msgid "Update"
msgstr "Actualitza"
792

793
794
msgid "Create"
msgstr "Crea"
795

796
797
msgid "Reset"
msgstr "Restaura"
798

799
800
msgid "No results matched your search criteria."
msgstr "No s'ha trobat cap coindidència amb els criteris de cerca."
801

802
803
msgid "Edit Account"
msgstr "Edita compte"
804

805
806
msgid "Suspended"
msgstr "Suspès"
807

808
msgid "Edit"
809
msgstr "Editar"
810

811
812
msgid "Less"
msgstr "Menys"
813

814
815
msgid "More"
msgstr "Més"
816

817
818
msgid "No more results to display."
msgstr "No hi ha més resultats per mostrar."
819

820
821
msgid "No New Comment Notification"
msgstr "Cap notificació de nous comentaris"
822

823
824
msgid "New Comment Notification"
msgstr "Notificació de nou comentari"
825

826
827
msgid "Flag Out-of-date"
msgstr "Marca com No-Actualitzat"
828

829
830
msgid "UnFlag Out-of-date"
msgstr "Desmarcar com a No-Actualizat"
831

832
833
msgid "Delete Packages"
msgstr "Esborra paquet"
834

835
836
msgid "Merge into"
msgstr "Combinar amb"
837

838
839
msgid "Confirm"
msgstr "Confirmar"
840

841
842
msgid "My Packages"
msgstr "Els meus paquets"
843

844
msgid " My Account"
845
msgstr "El meu Compte"
846

847
msgid "Register"
848
msgstr "Registrar-se"
849

850
851
msgid "unknown"
msgstr "desconegut"
852

853
854
msgid "Package Base Details"
msgstr ""
855

856
857
858
msgid "Package Actions"
msgstr "Accions Paquet"

859
msgid "View PKGBUILD"
860
msgstr "Veure PKGBUILD"
861

862
msgid "Download tarball"
863
msgstr "Descarregar tarball"
864

865
866
867
msgid "Search wiki"
msgstr ""

868
msgid "Flagged out-of-date"
869
msgstr "Marcat com a no-actualitzat"
870

871
msgid "Flag package out-of-date"
872
msgstr "Marcar el paquet com a no-actualitzat"
873

874
msgid "Unflag package"
875
msgstr "Desmarcar el paquet"
876

877
msgid "Remove vote"
878
msgstr "eliminar vot"
879

880
msgid "Vote for this package"
881
msgstr "Vota per aquest paquet"
882

883
msgid "Disable notifications"
884
msgstr "Deshabilitar notificacions"
885

886
msgid "Notify of new comments"
887
msgstr "Notificar comentaris nous"
888

889
890
891
892
893
#, php-format
msgid "%d pending request"
msgid_plural "%d pending requests"
msgstr[0] ""
msgstr[1] ""
894

895
msgid "Delete Package"
896
msgstr "Esborrar el paquet"
897

898
msgid "Merge Package"
899
msgstr "Fusionar el paquet"
900

901
902
msgid "Adopt Package"
msgstr "Adoptar Paquet"
903

904
905
msgid "Disown Package"
msgstr "Desposseir-se del paquet"
906

907
908
msgid "Category"
msgstr "Categoria"
909

910
911
msgid "Change category"
msgstr "Canvi de categoria"
912

913
914
msgid "Submitter"
msgstr "Remitent"
915

916
msgid "View account information for"
917
msgstr "Veure l'informació del compte per"
918

919
920
#, php-format
msgid "View account information for %s"
921
922
msgstr "Veure l'informació del compte per %s"

923
924
msgid "Maintainer"
msgstr "Mantenidor"
925

926
927
928
msgid "Last Packager"
msgstr ""

929
930
msgid "Votes"
msgstr "Vots"
931

932
933
msgid "First Submitted"
msgstr "Primer enviament"
934

935
936
msgid "Last Updated"
msgstr "Última actualització"
937

938
939
940
941
942
943
944
945
946
947
948
949
950
951
952
953
954
955
956
957
958
959
960
961
962
963
964
965
966
967
968
969
970
971
972
973
974
975
976
977
978
979
980
981
982
983
984
985
986
987
988
989
990
991
992
993
msgid "Add Comment"
msgstr "Afegir un comentari"

msgid "Comment has been added."
msgstr "S'ha afegit el comentari."

#, php-format
msgid "View all %s comments"
msgstr "Veure tots els %s comentaris."

msgid "Latest Comments"
msgstr "Darrers Comentaris"

msgid "Delete comment"
msgstr "Esborra comentari"

#, php-format
msgid "Comment by %s"
msgstr "Comentari de %s"

msgid "Anonymous comment"
msgstr ""

msgid "All comments"
msgstr "Tots el comentaris"

msgid "Package Details"
msgstr "Detalls del paquet"

msgid "Package Base"
msgstr ""

msgid "Description"
msgstr "Descripció"

msgid "Upstream URL"
msgstr "Enllaç URL Upstream"

msgid "Visit the website for"
msgstr "Visiti la pàgina web per"

msgid "Licenses"
msgstr ""

msgid "Groups"
msgstr ""

msgid "Conflicts"
msgstr ""

msgid "Provides"
msgstr ""

msgid "Replaces"
msgstr ""

994
995
msgid "Dependencies"
msgstr "Dependències"
996

997
998
msgid "Required by"
msgstr "Requerit per"
999

1000
msgid "Sources"
For faster browsing, not all history is shown. View entire blame