Commit 87828ae0 authored by Loui Chang's avatar Loui Chang
Browse files

Remove obsolete translation files.Signed-off-by: default avatarLoui Chang <louipc.ist@gmail.com>
parent 2ee32763
<?php
# Catalan (Català) translation
# Translator: Sergio Jovani Guzman <moret.sjg@gmail.com>
include_once("translator.inc");
global $_t;
$_t["ca"]["Use this form to update your account."] = "Utilitzeu aquest formulari per editar el vostre compte.";
$_t["ca"]["Leave the password fields blank to keep your same password."] = "Deixeu els camps de contrasenya en blanc si voleu conservar-la.";
$_t["ca"]["You are not allowed to access this area."] = "No esteu autoritzat per a accedir a aquesta àrea.";
$_t["ca"]["Could not retrieve information for the specified user."] = "No s'ha pogut obtenir la informació de l'usuari especificat.";
$_t["ca"]["Use this form to search existing accounts."] = "Utilitzeu aquest formulari per a cercar comptes existents.";
$_t["ca"]["You do not have permission to edit this account."] = "No teniu permís per a editar aquest compte.";
$_t["ca"]["Use this form to create an account."] = "Utilitzeu aquest formulari per a crear un compte.";
$_t["ca"]["You must log in to view user information."] = "Heu d'identificar-vos per a veure la inforació de l'usuari.";
?>
\ No newline at end of file
<?php
# Catalan (Català) translation
# Translator: Sergio Jovani Guzman <moret.sjg@gmail.com>
include_once("translator.inc");
global $_t;
$_t["ca"]["Missing a required field."] = "Manca un camp requerit.";
$_t["ca"]["Search"] = "Cerca'";
$_t["ca"]["The account, %h%s%h, has been successfully created."] = "El compte, %h%s%h, s'ha creat satisfactòriament.";
$_t["ca"]["Error trying to modify account, %h%s%h: %s."] = "S'ha produït un error en intentar modificar el compte, %h%s%h: %s.";
$_t["ca"]["The email address is invalid."] = "L'adreça del correu-e no és vàlida.";
$_t["ca"]["Error trying to create account, %h%s%h: %s."] = "S'ha produït un error en intentar crear el compte, %h%s%h: %s.";
$_t["ca"]["The username, %h%s%h, is already in use."] = "El nom d'usuari, %h%s%h, està ja en ús.";
$_t["ca"]["Account Type"] = "Tipus de compte";
$_t["ca"]["The account, %h%s%h, has been successfully modified."] = "El compte, %h%s%h, s'ha modificat satisfactòriament.";
$_t["ca"]["Account Suspended"] = "El compte s'ha suspès";
$_t["ca"]["Status"] = "Estat";
$_t["ca"]["New Package Notify"] = "Notificació en nous paquets";
$_t["ca"]["IRC Nick"] = "Nom d'usuari IRC";
$_t["ca"]["Trusted user"] = "Usuari de Confiança";
$_t["ca"]["No results matched your search criteria."] = "No s'ha trobat cap coindidència amb els criteris de cerca.";
$_t["ca"]["Normal user"] = "Usuari normal";
$_t["ca"]["Never"] = "Mai";
$_t["ca"]["User"] = "Usuari";
$_t["ca"]["Active"] = "Actiu";
$_t["ca"]["Last Voted"] = "Últim vot";
$_t["ca"]["Real Name"] = "Nom real";
$_t["ca"]["Edit Account"] = "Edita compte";
$_t["ca"]["Password fields do not match."] = "Els camps de contrasenya no coincideixen.";
$_t["ca"]["Language"] = "Idioma";
$_t["ca"]["A Trusted User cannot assign Developer status."] = "Un Usuari de Confiança no pot assignar l'estat de desenvolupador.";
$_t["ca"]["The address, %h%s%h, is already in use."] = "L'adreça, %h%s%h, està ja en ús.";
$_t["ca"]["No more results to display."] = "No hi ha més resultats per mostrar.";
$_t["ca"]["Type"] = "Tipus";
$_t["ca"]["Click on the Home link above to login."] = "Feu clic en l'enllaç Inici de dalt per identificar-vos.";
$_t["ca"]["Sort by"] = "Ordenat per";
$_t["ca"]["Re-type password"] = "Escriu altre cop la contrasenya";
$_t["ca"]["Language is not currently supported."] = "L'idioma no està suportat actualment.";
$_t["ca"]["Any type"] = "Qualsevol tipus";
$_t["ca"]["Last vote"] = "Últim vot";
$_t["ca"]["Suspended"] = "Suspès";
$_t["ca"]["Trusted User"] = "Usuari de Confiança";
$_t["ca"]["Missing User ID"] = "Manca l'identificador de l'usuari";
$_t["ca"]["Developer"] = "Desenvolupador";
$_t["ca"]["View this user's packages"] = "Visualitza els paquets d'aquest usuari";
?>
\ No newline at end of file
<?php
# Catalan (Català) translation
# Translator: Sergio Jovani Guzman <moret.sjg@gmail.com>
include_once("translator.inc");
global $_t;
$_t["ca"]["%s: %sAn ArchLinux project%s"] = "%s: %sUn projecte d'Archlinux%s";
$_t["ca"]["Logout"] = "Surt";
$_t["ca"]["Discussion"] = "Discussió";
$_t["ca"]["Bugs"] = "Errors";
$_t["ca"]["Accounts"] = "Compte";
$_t["ca"]["Home"] = "Inici";
$_t["ca"]["Packages"] = "Paquets";
?>
<?php
# Catalan (Català) translation
# Translator: Sergio Jovani Guzman <moret.sjg@gmail.com>
include_once("translator.inc");
global $_t;
$_t["ca"]["Reset"] = "Restaura";
$_t["ca"]["Username"] = "Nom d'usuari";
$_t["ca"]["Email Address"] = "Adreça de correu-e";
$_t["ca"]["Less"] = "Menys";
$_t["ca"]["Clear"] = "Neteja";
$_t["ca"]["required"] = "requerit";
$_t["ca"]["Update"] = "Actualitza";
$_t["ca"]["Submit"] = "Envia";
$_t["ca"]["Password"] = "Contrasenya";
$_t["ca"]["Create"] = "Crea";
$_t["ca"]["More"] = "Més";
?>
\ No newline at end of file
<?php
# Catalan (Català) translation
# Translator: Sergio Jovani Guzman <moret.sjg@gmail.com>
include_once("translator.inc");
global $_t;
$_t["ca"]["Statistics"] = "Estadístiques";
$_t["ca"]["Remember to vote for your favourite packages!"] = "Recordeu votar els vostres paquets preferits!";
$_t["ca"]["Error looking up username, %s."] = "S'ha produït un error en cercar l'usuari, %s.";
$_t["ca"]["Packages in unsupported"] = "Paquets a \"unsupported\"";
$_t["ca"]["The most popular packages will be provided as binary packages in [community]."] = "Els paquets més populars es distribuiran com a binaris a [community].";
$_t["ca"]["Trusted Users"] = "Usuaris de Confiança";
$_t["ca"]["You must supply a username."] = "Heu de proporcionar un nom d'usuari.";
$_t["ca"]["Packages added or updated in the past 7 days"] = "Paquets afegits o actualitzats en els últims 7 dies";
$_t["ca"]["Email discussion about the AUR takes place on the %sTUR Users List%s."] = "La discussió en correu-e sobre AUR és a la %sLlista d'Usuaris TUR%s.";
$_t["ca"]["Packages in unsupported and flagged as safe"] = "Paquets a \"unsupported\" i marcats com Segurs";
$_t["ca"]["Though we can't vouch for their contents, we provide a %hlist of user repositories%h for your convenience."] = "Encara que no pugam respondre als seus continguts, subministrem una %hllista de repositoris d'usuaris%h per a la vostra conveniència.";
$_t["ca"]["Packages in [community]"] = "Paquets a [community]";
$_t["ca"]["Recent Updates"] = "Actualitzacions recents";
$_t["ca"]["Your account has been suspended."] = "El vostre compte s'ha suspès.";
$_t["ca"]["Username:"] = "Nom d'usuari:";
$_t["ca"]["Error trying to generate session id."] = "S'ha produït un error en intentar generar un identificador de sessió.";
$_t["ca"]["Welcome to the AUR! Please read the %hAUR User Guidelines%h and %hAUR TU Guidelines%h for more information."] = "Benvingut a l'AUR! Si us plau llegiu la %hGuia d'usuari de l'AUR%h i la %hGuia de TU de l'AUR%h per a més informació.";
$_t["ca"]["Contributed PKGBUILDs %hmust%h conform to the %hArch Packaging Standards%h otherwise they will be deleted!"] = "Els PKGBUILDs enviats %hhan%h de seguir els %hEstàndards d'empaquetament d'Arch%h sinó seran esborrats!";
$_t["ca"]["Login"] = "Entra";
$_t["ca"]["If you have feedback about the AUR, please leave it in %hFlyspray%h."] = "Si teniu cap comentari sobre l'AUR, si us plau deixeu-lo en el %hFlyspray%h.";
$_t["ca"]["You must supply a password."] = "Heu de subministrar una contrasenya.";
$_t["ca"]["Password:"] = "Contrasenya:";
$_t["ca"]["Registered Users"] = "Usuaris registrats";
$_t["ca"]["Logged-in as: %h%s%h"] = "Identificat com: %h%s%h";
$_t["ca"]["Incorrect password for username, %s."] = "Contrasenya incorrecta per a l'usuari, %s.";
<?php
# Catalan (Català) translation
# Translator: Sergio Jovani Guzman <moret.sjg@gmail.com>
include_once("translator.inc");
global $_t;
$_t["ca"]["You have been successfully logged out."] = "Heu eixit correctament.";
?>
\ No newline at end of file
<?php
# Catalan (Català) translation
# Translator: Sergio Jovani Guzman <moret.sjg@gmail.com>
include_once("translator.inc");
global $_t;
$_t["ca"]["Missing package ID."] = "Manca l'identificador del paquet.";
$_t["ca"]["Invalid category ID."] = "L'identificador de la categoria no és vàlid.";
$_t["ca"]["Enter your comment below."] = "Introduïu el vostre comentari a continuació.";
$_t["ca"]["You are not allowed to delete this comment."] = "No esteu autoritzat per esborrar aquest comentari.";
$_t["ca"]["Missing comment ID."] = "Manca l'identificador del comentari.";
$_t["ca"]["Package category updated."] = "S'ha actualitzat la categoria del paquet.";
$_t["ca"]["You must be logged in before you can edit package information."] = "Heu d'identificar-vos abans d'editar qualsevol informació de paquet.";
$_t["ca"]["Comment has been deleted."] = "S'ha esborrat el comentari.";
$_t["ca"]["You've found a bug if you see this...."] = "Heu trobat un error si veieu açò.";
$_t["ca"]["Comment has been added."] = "S'ha afegit el comentari.";
$_t["ca"]["Select new category"] = "Seleccioneu nova categoria";
?>
\ No newline at end of file
<?php
# Catalan (Català) translation
# Translator: Sergio Jovani Guzman <moret.sjg@gmail.com>
include_once("translator.inc");
global $_t;
$_t["ca"]["Category"] = "Categoria";
$_t["ca"]["Votes"] = "Vots";
$_t["ca"]["Delete comment"] = "Esborra comentari";
$_t["ca"]["First Submitted"] = "Primer enviament";
$_t["ca"]["Tarball"] = "Arxiu TAR";
$_t["ca"]["Be careful! The above files may contain malicious code that can damage your system."] = "Aneu amb compte! Els fitxers poden contenir codi maliciós que pot danyar el vostre sistema.";
$_t["ca"]["Voted"] = "Votat";
$_t["ca"]["Location"] = "Localització";
$_t["ca"]["Flag Safe"] = "Marca com Segur";
$_t["ca"]["Go"] = "Vés";
$_t["ca"]["Unflag Out-of-date"] = "Desmarca No-Actualitzat";
$_t["ca"]["Go back to %hpackage details view%h."] = "Torna a la %hvista de detalls del paquet%h.";
$_t["ca"]["Error retrieving package details."] = "No s'han pogut obtenir els detalls del paquet.";
$_t["ca"]["Description"] = "Descripció";
$_t["ca"]["My Packages"] = "Els meus paquets";
$_t["ca"]["Safe"] = "Segur";
$_t["ca"]["Sort order"] = "Ordena en sentit";
$_t["ca"]["Ascending"] = "Ascendent";
$_t["ca"]["Keywords"] = "Paraules clau";
$_t["ca"]["No New Comment Notification"] = "Cap notificació de nous comentaris";
$_t["ca"]["Dependencies"] = "Dependències";
$_t["ca"]["Descending"] = "Descendent";
$_t["ca"]["Per page"] = "Per pàgina";
$_t["ca"]["Package Listing"] = "Llista de paquets";
$_t["ca"]["Package details could not be found."] = "No s'han pogut trobar els detalls del paquet.";
$_t["ca"]["Package Details"] = "Detalls del paquet";
$_t["ca"]["Error retrieving package list."] = "S'ha produït un error en obtenir la llista de paquets.";
$_t["ca"]["Files"] = "Fitxers";
$_t["ca"]["None"] = "Cap";
$_t["ca"]["Name"] = "Nom";
$_t["ca"]["Last Updated"] = "Última actualització";
$_t["ca"]["The above files have been verified (by %s) and are safe to use."] = "Els fitxers s'han comprovat (per %s) i són segurs.";
$_t["ca"]["Unflag Package Safe To Use"] = "Desmarca Paquet Segur";
$_t["ca"]["Go back to %hsearch results%h."] = "Torna a %hResultat de cerca%h.";
$_t["ca"]["Age"] = "Antiguitat";
$_t["ca"]["Comments"] = "Comentaris";
$_t["ca"]["O%hrphan"] = "O%hrfe";
$_t["ca"]["orphan"] = "orfe";
$_t["ca"]["Un-Vote"] = "Lleva vot";
$_t["ca"]["change category"] = "Canvia la categoria";
$_t["ca"]["UnNotify"] = "Lleva notificació";
$_t["ca"]["Delete Packages"] = "Esborra paquet";
$_t["ca"]["Maintainer"] = "Mantenidor";
$_t["ca"]["Add Comment"] = "Afegeix comentari";
$_t["ca"]["Comment by: %h%s%h on %h%s%h"] = "Comentari per: %h%s%h a %h%s%h";
$_t["ca"]["Flag Out-of-date"] = "Marca com No-Actualitzat";
$_t["ca"]["Manage"] = "Gestiona";
$_t["ca"]["Sort by"] = "Ordena per";
$_t["ca"]["Flag Package Safe To Use"] = "Marca com Segur";
$_t["ca"]["Actions"] = "Accions";
$_t["ca"]["Unflag Safe"] = "Desmarca Segur";
$_t["ca"]["Sources"] = "Fonts";
$_t["ca"]["Yes"] = "Sí";
$_t["ca"]["Search Criteria"] = "Criteri de cerca";
$_t["ca"]["Notify"] = "Notifica";
$_t["ca"]["O%hut-of-Date"] = "N%ho-Actualitzat";
$_t["ca"]["Vote"] = "Vota";
$_t["ca"]["Adopt Packages"] = "Apròpia paquets";
$_t["ca"]["New Comment Notification"] = "Notificació de nou comentari";
$_t["ca"]["Disown Packages"] = "Desapròpia paquets";
$_t["ca"]["Orphans"] = "Orfes";
$_t["ca"]["Any"] = "Cap";
$_t["ca"]["No packages matched your search criteria."] = "No s'ha trobat cap coincidència amb el teu criteri de cerca.";
$_t["ca"]["Search by"] = "Cerca per";
?>
<?php
# Catalan (Català) translation
# Translator: Sergio Jovani Guzman <moret.sjg@gmail.com>
include_once("translator.inc");
global $_t;
$_t["ca"]["None of the selected packages could be deleted."] = "Cap dels paquets seleccionats s'han pogut esborrar.";
$_t["ca"]["Your votes have been removed from the selected packages."] = "Els vostres vots s'han suprimit dels paquets seleccionats.";
$_t["ca"]["Couldn't flag package safe."] = "No s'ha pogut marcar el paquet com Segur.";
$_t["ca"]["You did not select any packages to un-vote for."] = "No heu seleccionat cap paquet per llevar-li el vot.";
$_t["ca"]["The selected packages have been unflagged."] = "Els paquets seleccionats s'han desmarcat.";
$_t["ca"]["You did not select any packages to adopt."] = "No heu seleccionat cap paquet per apropiar-se'n.";
$_t["ca"]["You must be logged in before you can flag packages."] = "Heu d'identificar-vos abans de marcar paquets.";
$_t["ca"]["You must be logged in before you can get notifications on comments."] = "Heu d'identificar-vos abans de rebre notificacions dels comentaris.";
$_t["ca"]["You must be logged in before you can vote for packages."] = "Heu d'identificar-vos abans de votar paquets.";
$_t["ca"]["The selected packages have been flagged out-of-date."] = "Els paquets seleccionats s'han marcat com No-Actualitzats.";
$_t["ca"]["The selected packages have been deleted."] = "Els paquets seleccionats s'han esborrat.";
$_t["ca"]["You did not select any packages to vote for."] = "No heu seleccionat cap paquet per votar.";
$_t["ca"]["You must be logged in before you can disown packages."] = "Heu d'identificar-vos abans de desapropiàr-se paquets.";
$_t["ca"]["Error trying to retrieve package details."] = "S'ha produït un error en obtenir els detalls del paquet.";
$_t["ca"]["The selected packages have been adopted."] = "Els paquets seleccionats s'han apropiat.";
$_t["ca"]["You have been removed from the comment notification list."] = "Heu sigut esborrat de la llista de notificacions de comentaris.";
$_t["ca"]["Your votes have been cast for the selected packages."] = "Els vostres vots s'han enviat per als paquets seleccionats.";
$_t["ca"]["The selected packages have been unflagged safe."] = "Els paquets seleccionats s'han desmarcat de Segurs.";
$_t["ca"]["You must be logged in before you can cancel notification on comments."] = "Heu d'identificar-vos abans de cancel·lar les notificacions en comentaris.";
$_t["ca"]["You must be logged in before you can adopt packages."] = "Heu d'identificar-vos abans d'apropiar-se paquets.";
$_t["ca"]["You have been added to the comment notification list."] = "Heu sigut afegit a la llista de notificacions de comentaris.";
$_t["ca"]["You did not select any packages to disown."] = "No heu seleccionat cap paquet per desapropiar-se'n.";
$_t["ca"]["You must be logged in before you can un-vote for packages."] = "Heu d'identificar-vos abans de llevar el vot als paquets.";
$_t["ca"]["You must be logged in before you can unflag packages."] = "Heu d'identificar-vos abans de desmarcar paquets.";
$_t["ca"]["You did not select any packages to unflag."] = "No heu seleccionat cap paquet per a desmarcar.";
$_t["ca"]["Couldn't unflag package safe."] = "No s'ha pogut desmarcar el paquet Segur.";
$_t["ca"]["You did not select any packages to delete."] = "No heu seleccionat cap paquet per a esborrar.";
$_t["ca"]["Couldn't add to notification list."] = "No s'ha pogut afegir a la llista de notificació.";
$_t["ca"]["You did not select any packages to flag."] = "No heu seleccionat cap paquet per a marcar.";
$_t["ca"]["The selected packages have been disowned."] = "Els paquets seleccionats han sigut desapropiats.";
$_t["ca"]["The selected packages have been flagged safe."] = "Els paquets seleccionats han sigut marcats com Segurs.";
$_t["ca"]["Couldn't remove from notification list."] = "No s'ha pogut esborrar de la llista de notificació.";
?>
\ No newline at end of file
<?php
# Catalan (Català) translation
# Translator: Sergio Jovani Guzman <moret.sjg@gmail.com>
include_once("translator.inc");
global $_t;
$_t["ca"]["Missing build function in PKGBUILD."] = "Manca la funció \"build\" al PKGBUILD.";
$_t["ca"]["Could not change directory to %s."] = "No s'ha pogut canviar el directori a %s.";
$_t["ca"]["No"] = "No";
$_t["ca"]["Missing pkgdesc variable in PKGBUILD."] = "Manca la variable \"pkgdesc\" al PKGBUILD.";
$_t["ca"]["Error trying to upload file - please try again."] = "S'ha produït un error en pujar l'arxiu - si us plau proveu altre cop.";
$_t["ca"]["Error exec'ing the mv command."] = "S'ha produït un error en executar el comandament \"mv\".";
$_t["ca"]["You must create an account before you can upload packages."] = "Heu de crear un compte per poder pujar paquets.";
$_t["ca"]["Package upload successful."] = "El paquets s'ha pujat satisfactòriament.";
$_t["ca"]["Overwrite existing package?"] = "Voleu sobreescriure el paquet existent?";
$_t["ca"]["Binary packages and filelists are not allowed for upload."] = "Els arxius binaris i les llistes de fitxers no s'accepten per a pujar.";
$_t["ca"]["You did not specify a package name."] = "No heu especificat cap nom de paquet.";
$_t["ca"]["Error trying to unpack upload - PKGBUILD does not exist."] = "S'ha produït un error en intentar desempaquetar la pujada - El PKGBUILD no existeix.";
$_t["ca"]["Could not create incoming directory: %s."] = "No s'ha pogut crear el directori de recepció: %s.";
$_t["ca"]["Upload package file"] = "Puja arxiu del paquet";
$_t["ca"]["Package Location"] = "Localització del paquet";
$_t["ca"]["Missing url variable in PKGBUILD."] = "Manca la variable \"URL\" al PKGBUILD.";
$_t["ca"]["Package names do not match."] = "Els noms del paquet no coincideixen.";
$_t["ca"]["Package Category"] = "Categoria del paquet";
$_t["ca"]["Could not change to directory %s."] = "No s'ha pogut canviar al directori %s.";
$_t["ca"]["You did not tag the 'overwrite' checkbox."] = "No s'ha pogut marcat la casella \"Sobreescriu\".";
$_t["ca"]["Invalid name: only lowercase letters are allowed."] = "Nom no vàlid: sols es permet lletres minúscules.";
$_t["ca"]["Missing pkgver variable in PKGBUILD."] = "Manca la variable \"pkgver\" al PKGBUILD.";
$_t["ca"]["Package name"] = "Nom del paquet";
$_t["ca"]["Upload"] = "Puja";
$_t["ca"]["Missing md5sums variable in PKGBUILD."] = "Manca la variable \"md5sums\" al PKGBUILD.";
$_t["ca"]["Missing pkgrel variable in PKGBUILD."] = "Manca la variable \"pkgrel\" al PKGBUILD.";
$_t["ca"]["Missing pkgname variable in PKGBUILD."] = "Manca la variable \"pkgname\" al PKGBUILD.";
$_t["ca"]["Error - No file uploaded"] = "S'ha produït un error - El fitxer no s'ha pujat";
$_t["ca"]["Package URL is missing a protocol (ie. http:// ,ftp://)"] = "Manca el protocol a la URL del paquet (per exemple: http:// , ftp://)";
$_t["ca"]["You are not allowed to overwrite the %h%s%h package."] = "No esteu autoritzat a sobreescriure el paquet %h%s%h.";
$_t["ca"]["Select Location"] = "Seleccioneu localització";
$_t["ca"]["Select Category"] = "Seleccioneu categoria";
$_t["ca"]["Comment"] = "Comentari";
$_t["ca"]["Could not create directory %s."] = "No s'ha pogut crear el directori %s.";
$_t["ca"]["Unknown file format for uploaded file."] = "No es coneix el format del fitxer pujat.";
$_t["ca"]["Missing source variable in PKGBUILD."] = "Manca la variable \"source\" al PKGBUILD.";
$_t["ca"]["Could not re-tar"] = "No s'ha pogut tornar a crear l'arxiu TAR.";
$_t["ca"]["Sorry, uploads are not permitted by this server."] = "Ho sentim, les pujades no estan permesses en aquest servidor.";
$_t["ca"]["You must supply a comment for this upload/change."] = "Heu de subministrar un comentari per a aquest/a canvi/pujada.";
$_t["ca"]["Yes"] = "Sí";
?>
\ No newline at end of file
# This file contains the list of text strings that appear
# in more than one PHP script. It only supports one line
# strings at the moment.
#
Submit
Clear
Create
Reset
Update
required
Email Address
Username
Password
More
Less
# German (Deutsch) translation
# Translators: Pierre Schmitz <pierre@archlinux.de>, Matthias Gorissen <siquame@web.de>, Lukas Kropatschek, Niclas Pfeifer
Folgende Konventionen sollen für die vorliegende Deutsche Übersetzung gelten:
* Es gilt die Neue Rechtschreibung
* Anreden werden generell groß geschrieben
* Standardanrede "Du" (statt "Sie")
* Beginn jeder Meldung sollte groß geschrieben werden, auch einzelne Wörter und Ajektive (z.B. "Niemals")
* Singular/Plural wie im engl. Original
* Satzbau im Zweifelsfall wie bei den anderen Übersetzern (wg. Einheitlichkeit)
Bei mehrdeutigen Übersetzungen verwenden wir folgende Wörter:
login anmelden
user Benutzer
account Konto
home Startseite
safe sicher
to flag markieren
unflag Markierung XY entfernen
notify benachrichtigen
orphans verwaiste Pakete
update Aktualisierung
bug Fehler