Commit f729eca8 authored by Samed Beyribey's avatar Samed Beyribey Committed by Loui Chang
Browse files

Updated Turkish translation.Signed-off-by: default avatarLoui Chang <louipc.ist@gmail.com>
parent 9cf7f1a4
......@@ -551,7 +551,7 @@ $_t["Yes"] = "Evet";
$_t["Package URL is missing a protocol (ie. http:// ,ftp://)"] = "Paket URL protokolü hatalı (ör. http:// ,ftp://)";
$_t["Could not re-tar"] = "Yeniden tarlanamadı";
$_t["Could not re-tar"] = "Yeniden arşivlenemedi";
$_t["Binary packages and filelists are not allowed for upload."] = "İkili paket ve dosya listesi yüklemelerine izin verilmiyor.";
......@@ -559,3 +559,89 @@ $_t["Missing arch variable in PKGBUILD."] = "PKGBUILD içinde arch değişkeni b
$_t["Missing license variable in PKGBUILD."] = "PKGBUILD içinde license değişkeni bulunamadı.";
$_t["Voting is closed for this proposal."] = "Bu öneri için oylama kapanmıştır.";
$_t["Username does not exist."] = "Kullanıcı adı bulunamadı.";
$_t["Can contain only one period, underscore or hyphen."] = "Sadece bir nokta, alt çizgi veya tire barındırabilir.";
$_t["You cannot vote in an proposal about you."] = "Sizin hakkınızdaki öneride oy kullanamazsınız.";
$_t["Submitted: %s by %s"] = "Gönderildi: %s %s tarafından";
$_t["string"] = "dizgi";
$_t["Remember me"] = "Beni hatırla";
$_t["This vote is still running."] = "Bu oylama hala yürürlükte.";
$_t["%s already has proposal running for them."] = "%s için yürürlükte olan bir öneri var.";
$_t["Total"] = "Toplam";
$_t["Vote Actions"] = "Oylama İşlemleri";
$_t["Could not retrieve proposal details."] = "Öneri detayları alınamadı.";
$_t["Start and end with a letter or number"] = "Bir rakam veya harf ile başlatıp bitirmelisiniz";
$_t["Next"] = "Sonraki";
$_t["(defaults to 7 if empty)"] = "(eğer boş ise öntanımlı olarak 7'dir)";
$_t["Vote ID not valid."] = "Oy kimliği geçersiz.";
$_t["(empty if not applicable)"] = "(uygulanabilir değilse boş)";
$_t["New proposal submitted."] = "Yeni öneri gönderildi.";
$_t["Current Votes"] = "Mevcut Oylar";
$_t["You've already voted in this proposal."] = "Bu öneriye zaten oy vermişsiniz.";
$_t["Back"] = "Geri";
$_t["All Votes"] = "Bütün Oylar";
$_t["UnFlag Out-of-date"] = "Güncel değiş işaretini kaldır";
$_t["No results found."] = "Sonuç bulunamadı.";
$_t["Voted?"] = "Oylandı?";
$_t["Start"] = "Başlangıç";
$_t["Add"] = "Ekle";
$_t["Length must be at least 1."] = "Süre en az 1 olmalıdır.";
$_t["End"] = "Son";
$_t["This is a %h%s%h problem!"] = "Bu bir %h%s%h sorunu!";
$_t["Proposal cannot be empty."] = "Öneri boş olamaz.";
$_t["You've already voted for this proposal."] = "Bu öneri için zaten oy vermişsiniz.";
$_t["It must be between %s and %s characters long"] = "Uzunluğu %s ve %s karakter arasında olabilir.";
$_t["Your password must be at least %s characters."] = "Şifreniz en az %s karakterden oluşmalıdır.";
$_t["Proposal"] = "Öneri";
$_t["UnVote"] = "Oyu kaldır";
$_t["The username is invalid."] = "Bu kullanıcı adı geçersizdir.";
$_t["Length must be a number."] = "Süre bir rakam olmalıdır";
$_t["%s has %s apples."] = "%s %s elmaya sahip.";
$_t["Abstain"] = "Çekimser";
$_t["Could not chmod directory %s."] = "%s dizini için chmod ayarlanamıyor.";
$_t["Submit a proposal to vote on."] = "Oylanması için öneri gönder.";
$_t["Proposal Details"] = "Öneri Detayları";
Supports Markdown
0% or .
You are about to add 0 people to the discussion. Proceed with caution.
Finish editing this message first!
Please register or to comment