P

python-psycopg

PostgreSQL database adapter for Python

packages: python-psycopg